โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี

 
  

ความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกร อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส ความโดยสรุปคือ ในบริเวณใกล้ป่าต้นน้ำห้วยทอนสมควรที่จะพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก และพัฒนาหมู่บ้านให้การช่วยเหลือราษฎรในรูปหมู่บ้านป่าไม้ และพัฒนาอาชีพของราษฎรให้มั่นคงอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้ราษฎรบุกรุกเข้าไปทำลายป่าต้นน้ำลำธาร ดังกล่าว

  

วัตถุประสงค์

 1. ป้องกันรักษาต้นน้ำลำธารและควบคุมไฟป่าในพื้นที่โครงการท้องที่ อ. บ้านผือ จ. อุดรธานี พื้นที่ประมาณ 75,000 ไร่
 2. จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพราษฎรที่อยู่ในโครงการ
 3. เร่งรัดดำเนินการฟื้นฟูที่ต้นน้ำลำธารที่เสื่อมโทรมให้กลับฟื้นคืนสภาพเดิม เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 4. เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับราษฎรและเยาวชน
 5. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระบบเกษตรป่าไม้ให้กับราษฎร
  

ที่ตั้งโครงการ

ท้องที่ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าว และป่าแก้งไก่ ท้องที่ตำบลพระพุทธบาท และตำบลด่านศรีสุข อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

  

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานป่าไม้จังหวัดอุดรธานี

  

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการปี พ.ศ. 2537

  

พื้นที่โครงการ

จังหวัดอุดรธานี 75,000 ไร่

  

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1. ป้องกันรักษาป่า ไร่ 75,000
2. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี ไร่ 350
3. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี ไร่ 600
4. บำรุงป่าไม้ใช้สอย ไร่ 400
5. บำรุงรักษาสวนเดิมเพื่อการสาธิตและวิจัย ไร่ 45
6. จัดทำฝายต้นน้ำ แห่ง 15
7. จัดทำแนวกันไฟ กม. 10
8. งานอำนวยการประชาสัมพันธ์ ประสานงาน การพัฒนาหมู่บ้าน และ ติดตามผลการดำเนินงาน เดือน 12

  

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2537 - 2544

 1. ป้องกันรักษาป่า 75,000 ไร่
 2. งานอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 1 รุ่น
 3. งานอบรมอาสาสมัครป้องกันรักษาป่า 5 รุ่น
 4. อบรมวนศาสตร์ชุมชน 1 รุ่น
 5. งานประชาสัมพันธ์และประสานงานการพัฒนาหมู่บ้าน 2 งาน
 6. ปลูกป่าและบำรุงรักษา 950 ไร่
 7. ปลูกป่าไม้ใช้สอยและบำรุงรักษา 400 ไร่
 8. ปลูกป่าสาธิตและบำรุงรักษา 45 ไร่
 9. งานเพาะชำกล้าไม้ 1,100,000 กล้า
 10. เพาะชำกล้าหวาย 50,000 กล้า
 11. แนวกันไฟ 51 กม.
 12. จัดทำฝายต้นน้ำ 60 แห่ง
 13. งานอำนวยการประชาสัมพันธ์ ประสานงานการพัฒนาหมู่บ้าน และติดตามผลการดำเนินงาน 1 งาน
 14. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี 850 ไร่
 15. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี 600 ไร่
 16. บำรุงรักษาสวนเดิมเพื่อการสาธิตและวิจัย 45 ไร่