โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย

 

ความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกร อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส ความโดยสรุปคือ ในบริเวณใกล้ป่าต้นน้ำห้วยทอนสมควรที่จะ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก และพัฒนาหมู่บ้านให้การช่วยเหลือราษฎรในรูปหมู่บ้านป่าไม้ และพัฒนา อาชีพของราษฎรให้มั่นคงอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้ราษฎรบุกรุกเข้าไปทำลายป่าต้นน้ำลำธาร ดังกล่าว

 

วัตถุประสงค์

 1. ป้องกันรักษาต้นน้ำลำธารและควบคุมไฟป่าในพื้นที่โครงการท้องที่ อ. บ้านผือ จ. อุดรธานี พื้นที่ประมาณ 75,000 ไร่
 2. จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพราษฎรที่อยู่ในโครงการ
 3. เร่งรัดดำเนินการฟื้นฟูที่ต้นน้ำลำธารที่เสื่อมโทรมให้กลับฟื้นคืนสภาพเดิมเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 4. เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับราษฎรและเยาวชน
 5. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระบบเกษตรป่าไม้ให้กับราษฎร
  

ที่ตั้งโครงการ

ท้องที่ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และพื้นที่ป่าสงวน แห่งชาติ ป่าพานพร้าวและ ป่าแก้งไก่ ท้องที่ตำบลพระพุทธบาท และ ตำบลด่านศรีสุข อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

  

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานป่าไม้จังหวัดหนองคาย

 

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537

  

พื้นที่โครงการ

จังหวัดหนองคาย 36,250 ไร่

  

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1.ป้องกันรักษาป่า ไร่ 71,500
2. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี ไร่ 450
3.บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี ไร่ 850
4.บำรุงป่าไม้ใช้สอย ไร่ 400
5.บำรุงรักษาสวนเดิมเพื่อการสาธิตและวิจัย ไร่ 60
6.ทำแนวกันไฟ

กม.

12
7.ฝายต้นน้ำ แห่ง 15
8. งานอำนวยการประชาสัมพันธ์ ประสานงาน การพัฒนาหมู่บ้าน และติดตามผลการดำเนินงาน

เดือน

12

  

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2537 - 2544

 1. งานป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 71,500 ไร่
 2. งานอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จำนวน 1 รุ่น
 3. งานอบรมอาสาสมัครป้องกันรักษาป่า จำนวน 4 รุ่น
 4. งานอบรมวนศาสตร์ชุมชน 2 รุ่น
 5. งานประชาสัมพันธ์ และงานประสานการพัฒนาหมู่บ้าน 1 งาน
 6. งานปลูกป่าและบำรุงรักษา 1,550 ไร่
 7. งานบำรุงรักษาสวนเดิมเพื่อการสาธิตและวิจัย 60 ไร่
 8. งานปลูกป่าไม้ใช้สอย และงานบำรุงรักษา 400 ไร่
 9. งานเพาะชำกล้าไม้ 910,000 กล้า
 10. งานเพาะชำกล้าหวาย 60,000 กล้า
 11. แนวกันไฟ 48 กม.
 12. งานประชาสัมพันธ์และประสานการพัฒนาหมู่บ้าน 2 งาน
 13. งานจัดทำฝายต้นน้ำ 20 แห่ง
 14. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี 1,250 ไร่
 15. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี 900 ไร่