โครงการทับทิมสยาม 07 จังหวัดศรีสะเกษ

 

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2536 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ได้เสด็จปฏิบัติ พระราชภารกิจ ณ โรงเรียนบ้านตานวน ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ทรงรับหมู่บ้านสันติสุข เข้าเป็นโครงการทับทิมสยาม 07

  

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์องค์ประธาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 2. เพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้านทับทิมสยามให้ดีขึ้น
 3. เพื่อป้องกันการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า
 4. เพื่อพัฒนาคุณภาพและบริหารพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  

ที่ตั้งโครงการ

บ้านสันติสุข ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

  

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษ

  

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการปี 2539

  

  

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1. แผนงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรป่าไม้    
   1.1 งานบริหารโครงการ งาน 1
   1.2 บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี ไร่ 200
   1.3 บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี ไร่ 110
   1.4 แนวกันไฟ กม. 5
   1.5 ฝายต้นน้ำ  แห่ง 10
   1.6 งานธนาคารอาหารชุมชน (Food bank) งาน 1
2. แผนงานป้องกันปราบปราม    
   2.1 งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และลาดตระเวนออกปราบปราม ไร่ 1,653
 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2539 - 2544

 1. งานบริหารโครงการ 1 งาน
 2. เพาะชำกล้าไม้ 180,000 กล้า
 3. เพาะชำกล้าหวาย 130,000 กล้า
 4. ปลูกป่าและบำรุงรักษา 314 ไร่
 5. แนวกันไฟ 16 กม.
 6. งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และลาดตระเวนออกตรวจปราบปราม 1 งาน
 7. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี 314 ไร่
 8. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี 14 ไร่
 9. ฝายต้นน้ำ 10 แห่ง
 10. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์และลาดตระเวนออกตรวจปราบราม 1 งาน