โครงการทับทิมสยาม 06 จังหวัดศรีสะเกษ

 

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2536 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ได้เสด็จปฏิบัติ พระราชภารกิจ ณ โรงเรียนบ้านตานวน ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ทรงรับหมู่บ้าน นาจะเรีย เข้าเป็นโครงการทับทิม สยาม 06

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสนองพระราชดำริของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ที่ทรงมีพระประสงค์ให้ สาธิตการปลูกไม้ยางบงหวาย เพื่อพัฒนาหมู่บ้านชายแดนทับทิมสยาม
 2. เพื่อนำผลการสาธิตไปขยายและส่งเสริมราษฎรปลูกไม้ใช้สอยในครัวเรือนและการค้า
 3. เพื่อปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้านทับทิมสยามให้ดีขึ้น

 

ที่ตั้งโครงการ

บ้านนาจะเรีย ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

  

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษ

 

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการปี 2539

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

แผนงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรป่าไม้    
1. งานอำนวยการและบริหารโครงการ เดือน 12
2. งานวิจัย โครงการไม้ยางบงเพื่ออุตสาหกรรมพื้นบ้าน โครงการ  1
3.งานธนาคารอาหารชุมชน (Food bank) งาน 1
4. บำรุงสวนป่าหวาย ปีที่ 2-6 ไร่ 100
5. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี ไร่ 100
6. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี ไร่ 180
7. บำรุงรักษาสวนป่าเพื่อการสาธิตและวิจัย ไร่ 5
8. เพาะชำกล้าหวาย กล้า 10,000
9. แนวกันไฟ

กม.

5
10. ฝายต้นน้ำ

แห่ง

10

 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2539 - 2544

 1. งานบริหารโครงการ 1 งาน
 2. เพาะชำกล้าไม้ 280,000 กล้า
 3. ปลูกป่าและบำรุงรักษา 200 ไร่
 4. เพาะชำกล้าหวาย 130,000 กล้า
 5. งานวิจัย โครงการไม้ยางบงเพื่ออุตสาหกรรมพื้นบ้าน 2 โครงการ
 6. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี 280 ไร่
 7. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี 20 ไร่
 8. บำรุงรักษาสวนเดิมเพื่อการสาธิตและวิจัย 5 ไร่
 9. ปลูกสร้างสวนป่าหวาย 100 ไร่
 10. บำรุงสวนป่าหวาย ปีที่ 2-6 50 ไร่
 11. ทำแนวกันไฟ 10 กิโลเมตร
 12. ฝายต้นน้ำ 20 แห่ง