โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

  
  

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2537 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร กิ่งอำเภอ ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ และได้พระราชทานพระราชดำริให้จังหวัดศรีสะเกษ พิจารณาดำเนินการจัด ตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านตะแบง ตำบลติ๊กชู กิ่งอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ขึ้นเพื่อเป็นแปลงสาธิตให้แก่หมู่บ้านใกล้เคียง

  

วัตถุประสงค์

 1. เป็นศูนย์กลางในการศึกษาการพัฒนาด้านการเกษตรและหารูปแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่และสอดคล้อง กับความต้องการ
 2. เป็นศูนย์กลางในการสาธิตและเผยแพร่ความรู้การเกษตร ตลอดจนฝึกอบรมและให้ความรู้ ทางวิชาการ แก่เกษตรกร
 3. เป็นแบบอย่างให้กับโครงการพัฒนาพื้นที่อื่น ๆ ที่จะได้นำความรู้วิธีการและแนวทางพัฒนาต่าง ๆ ไปปฏิบัติในพื้นที่ให้ได้ ผลโดยสมบูรณ์

 

ที่ตั้งโครงการ

บ้านตะแบง หมู่ที่ 1 ตำบลติ๊กชู กิ่งอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษ

 

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538

 

พื้นที่โครงการ

ประมาณ 700 ไร่

  

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

แผนงานพัฒนาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรป่าไม้    
1. งานอำนวยการและบริหารโครงการ เดือน 12
2. งานทดลองปลูกหวายในพื้นที่โครงการ งาน 1
3. งานสาธิตจัดทำแปลงธนาคารอาหารชุมชน (Food bank) งาน 1
4. เพาะชำกล้าหวาย กล้า  10,000
5. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี ไร่ 70
6. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี ไร่ 15
7. บำรุงสวนป่าเพื่อการสาธิตและวิจัย ไร่ 16
8. บำรุงไม้สองข้างทาง

ต้น

665

 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2538 - 2544

 1. งานบริหารโครงการ 1 งาน
 2. ฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 2 รุ่น
 3. เพาะชำกล้าไม้ 430,000 กล้า
 4. ปลูกป่า 15 ไร่
 5. ปลูกป่าสาธิต 15 ไร่
 6. เพาะชำกล้าหวาย 130,000 กล้า
 7. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี 15 ไร่
 8. บำรุงรักษาสวนเดิมเพื่อการสาธิตและวิจัย 16 ไร่
 9. งานทดลองปลูกหวายในพื้นที่โครงการ 1 งาน