โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง จังหวัดยโสธร

 
  

ความเป็นมา

ตามที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร ไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2543 นั้น มีราษฎรจากบ้านท่าเยี่ยม บ้านแจ้งน้อย และบ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ จังหวัดยโสธร ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการขุดลอกหนองอึ่ง ซึ่งในขณะนี้ตื้นเขิน และน้ำแห้งในฤดูแล้ง เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตร และแหล่งขยายพันธุ์ปลา ในการนี้ ทรงมีแนวพระราชดำริให้ปรับปรุงพัฒนาหนองอึ่ง และพื้นที่โดยรอบเพื่อให้ราษฎรอยู่กับป่าได้

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะให้กักเก็บน้ำได้เต็มตามศักยภาพ เพื่อการเกษตร การอุปโภค-บริโภค และพัฒนาปรับปรุงสภาพพื้นที่ดิน และป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้ดีขึ้น รวมทั้งป้องกันการพังทลายของดิน
 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนราษฎรในท้องถิ่นให้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การเพาะปลูก การประมง
 3. เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก
 

ที่ตั้งโครงการ

บ้านท่าเยี่ยม-บ้านคำน้ำสร้าง-บ้านแจ้งน้อย หมู่ที่ 10-11-12 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานป่าไม้จังหวัดยโสธร

 

ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2544 - 2548

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1.แผนงานเตรียมความพร้อม    
   1.1 งานธนาคารอาหารชุมชน (Food bank) งาน 1
   1.2 งานจัดเวทีชาวบ้าน ครั้ง 1
   1.3 งานฝึกอบรมราษฎร รุ่น 1
2.แผนงานพัฒนาป่าชุมชน    
   2.1 เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป กล้า 100,000
   2.2 เพาะชำกล้าหวาย กล้า 30,000
   2.3 งานรณรงค์ปลูกและบำรุงป่าชุมชน ครั้ง 2
3. แผนงานประชาสัมพันธ์และอำนวยการ    
   3.1 งานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ งาน 1
 

ผลการดำเนินงานปี 2544

 1. งานสำรวจและจัดทำฐานข้อมูล 1 งาน
 2. งานจัดเวทีชาวบ้าน 6 ครั้ง
 3. งานรังวัดและจัดทำแนวเขตพื้นที่โครงการ 1 งาน
 4. งานฝึกอบรมราษฎร 1 รุ่น
 5. จัดทำโมเดล 1 งาน
 6. งานจัดเตรียมปุ๋ยชีวภาพ 50 ต้น
 7. เพาะชำกล้าไม้ 10,000 กล้า
 8. เพาะชำกล้าหวาย 10,000 กล้า
 9. เพาะชำกล้าไม้ใหญ่ 5,000 กล้า
 10. งานสนับสนุนการเตรียมพื้นที่และปัจจัยการผลิต 1 งาน
 11. งานจัดพิธีรณรงค์ปลูกและบำรุงป่าชุมชน 3 ครั้ง
 12. งานประชาสัมพันธ์ 1 งาน
 13. งานอำนวยการ 1 งาน
 14. พิมพ์เอกสารแผ่นพับ 5,000 แผ่น