โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยบางทรายตอนบน จังหวัดมุกดาหาร

  

ความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2537 และวันที่ 26 กรกฎาคม 2537 กับนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการสำนักงาน กปร. สรุปความว่าให้พิจารณาพัฒนาพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จและประสานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการร่วมกัน โดยกำหนดพื้นที่โครงการฯ ออกเป็นเขตให้สอดคล้องกับโครงการพื้นฐาน ที่สามารถเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม คือ เขตพัฒนาอาชีพเสริม เขตพัฒนาการเกษตร และเขตอนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพป่า

  

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จโดยให้หน่วยงานต่าง ๆ มาดำเนินการร่วมกัน
 2. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับฟื้นฟูตัวคืนสภาพป่าธรรมชาติดังเดิม เพื่อประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมสู่พื้นที่โครงการ โดยราษฎรในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
 3. เพื่อปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมเหนืออ่างเก็บน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดิน น้ำ และป่าไม้ ให้ยืดอายุการใช้งานของอ่างเก็บน้ำ 3 แห่ง ที่มีมูลค่าการก่อสร้างแห่งละมากกว่า 20 ล้านบาท
 4. เพื่อจัดที่ทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการ ให้มีสิทธิทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมายและตามหลักการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีเอกสารสิทธิ์ทำกินรับรอง
  

ที่ตั้งโครงการ

ตำบลกกตูม อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

  

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร

  

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการปี พ.ศ. 2539

 

พื้นที่โครงการ

ประมาณ 52,486 ไร่

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1. แผนงานฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้ในระบบหมู่บ้านป่าไม้    
   1.1 บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี ไร่ 4,050
   1.2 บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี ไร่ 600
   1.3 ทำแนวกันไฟ

กม.

30
   1.4 ฝายต้นน้ำ แห่ง 20
   1.5 งานธนาคารอาหารชุมชน (Food bank)

งาน

1
2. แผนงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่าแบบเบ็ดเสร็จ    
   2.1 งานป้องกันรักษาป่า ไร่ 102,000
3. งานอำนวยการและบริหารโครงการ    
   3.1 งานอำนวยการ ประชาสัมพันธ์ และบริหารโครงการ งาน 1
   3.2 ฝึกอบรม รุ่น 1
 
   

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2539 - 2544

 1. ปลูกป่าทั่วไปและบำรุงรักษา 3,550 ไร่
 2. เพาะชำกล้าไม้ 550,000 กล้า
 3. ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 102,000 ไร่
 4. งานอำนวยการและบริหารโครงการ 12 เดือน
 5. ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันรักษาป่า 1 รุ่น
 6. งานฝึกอบรมเยาวชน 2 รุ่น
 7. บำรุงสวนเดิม อายุ 2-6 ปี 4,900 ไร่
 8. ฝายต้นน้ำ 80 แห่ง
 9. งานเพาะชำและปลูกกล้าไม้ไผ่รวก 40,000 ต้น
 10. งานจัดทำถนนป่าไม้ลำลอง 15 กิโลเมตร
 11. งานประสานการจัดรูปที่ดิน 1 งาน
 12. งานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่าแบบเบ็ดเสร็จ 1 งาน
 13. แนวกันไฟ 20 กิโลเมตร
 14. ปลูกป่าไม้ใช้สอย 100 ไร่
 15. งานก่อสร้างอาคารศูนย์ชุมชนประจำหมู่บ้าน 1 หลัง
 16. งานพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อพยพออกจากป่าอนุรักษ์ 130 ครอบครัว
 17. งานจัดทำป้ายชื่อโครงการ 1 งาน
 18. งานประชาสัมพันธ์ 1 งาน