โครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติห้วยน้ำหยาด จังหวัดสกลนคร

  

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเยี่ยมศูนย์รวมนม สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานให้หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร และผู้แทนโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พิจารณาหาวิธีจัดการน้ำที่ได้จากอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหยาด เพื่อให้ราษฎรสามารถเลี้ยงโคนมได้ และเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2543 พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาจัดการรักษาสภาพป่าต้นน้ำเหนืออ่างเก็นน้ำห้วยน้ำหยาด เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดินจากภูเขาลงอ่างเก็บน้ำ ซึ่งจะทำให้อ่างเก็บน้ำตื้นเขิน และระบบกระจายน้ำบริเวณท้ายอ่างได้รับความเสียหาย รวมทั้งทรงเห็นประโยชน์การขุดบ่อน้ำขนาดเล็กของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่จะให้แก่ราษฎรที่อยู่นอกเขตระบบส่งน้ำให้สามารถประกอบการเกษตรได้มากขึ้น ตลอดจนฟื้นฟูลำห้วยธรรมชาติเดิม เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ในหน้าแล้ง

  

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการและอนุรักษ์น้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 2. เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้สำหรับการเกษตร และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรให้มีผลผลิตสูงขึ้น
 3. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และรายได้ให้สูงขึ้น
  

ที่ตั้งโครงการ

บ้านโคกตาดทอง บ้านป่าโจด ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

  

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานป่าไม้จังหวัดสกลนคร

  

ระยะเวลาดำเนินการ

เริมดำเนินการ ปี พ.ศ. 2543

  

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1. งานป้องกันรักษาป่า งาน 1
2. งานดูแลแปลงปลูกต้นไม้ข้างล่องน้ำ งาน 1
3. งานประชาสัมพันธ์และจัดทำแนวกันไฟเปียก งาน 1
4. งานธนาคารอาหารชุมชน (Food bank) งาน 1
5. เพาะชำกล้าหญ้าแฝก กล้า 50,000
6. ทำแนวกันไฟ

กม.

5
7. ฝายต้นน้ำ

แห่ง

20
  

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2543 - 2544

 1. ป้องกันการบุกรุกทำลายป่า 1.85 ตารางกิโลเมตร
 2. ทำแนวกันไฟเปียก 5 กิโลเมตร
 3. ปลูกต้นไม้ข้างร่องน้ำข้างละ 3 เมตร 17.8 ไร่
 4. ควบคุมไฟป่า 1 งาน
 5. สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นแบบ A 1 แห่ง
 6. สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นแบบ B 2 แห่ง
 7. สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นแบบ C 111 แห่ง
 8. ทำแนวกันไฟ 5 กิโลเมตร
 9. งานดูแลแปลงปลูกต้นไม้ข้างร่องน้ำ 1 งาน
 10. งานประชาสัมพันธ์และจัดทำแนวกันไฟเปียก 1 งาน