โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวง จังหวัดเลย

  

ความเป็นมา

เนื่องจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงมีพื้นที่กว้างใหญ่ สภาพด้านนอกโดยรอบมีหมู่บ้านชุมชนล้อมรอบ จึงเป็นการยากที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับชุมชนเนื่องจากราษฎรในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังพึ่งพาอาศัยอยู่กับป่า อีกทั้งยังมีการบุกรุกขยายพื้นที่ทำกิน เพื่อปลูกพืชไร่ ทางเขตฯได้พยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอดแล้ว แต่ราษฎรในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร และเมื่อมีการบุกรุกทำให้แหล่งอาหารหากินไม่เพียงพอต่อความต้องการของช้างป่า จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ช้างป่าได้ออกไปนอกเขตฯ และทำความเสียหายต่อพืชไร่ของราษฎรที่ปลูกไว้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ประสบกับปัญหาช้างป่าได้ออกไปหากินนอกเขตฯ และทำความเสียหายทำลายพืชไร่ของราษฎรที่ปลูกไว้อยู่เป็นประจำในช่วงฤดูหนาว โอกาสที่ช้างป่าจะถูกทำร้ายเสียชีวิตจึงมีมาก ซึ่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงได้ตระหนักถึงปัญหานี้มาโดยตลอด ในอันที่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

  

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริและเป็นการเฉลิมพระเกียรติ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากช้างป่าทำลายพืชไร่ และไม่ให้ช้างป่าถูกทำร้ายเสียชีวิต
 2. เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารและแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของช้างป่าในเขตฯ
 3. เพื่อป้องกันไม่ให้ช้างป่าออกไปหากินนอกเขตฯ และทำความเสียหายทำลายพืชไร่ของราษฎรที่ปลูกไว้ ให้ได้รับความเสียหาย
 4. เพื่อป้องกันไม่ให้ช้างป่าถูกทำร้ายเสียชีวิต
 5. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ช้างป่ามิให้สูญพันธุ์ไป
 6. เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง
  

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้

  

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการ ปี พ.ศ. 2543

  

พื้นที่ดำเนินการ

รวมพื้นที่โครงการประมาณ 476,000 ไร่

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1. งานอำนวยการและจัดทำโป่งเทียม งาน 1
2. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี ไร่ 900
3. ทำแนวกันไฟ กม. 9
4. ฝายต้นน้ำ

แห่ง

30

 

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2543 - 2544

 1. บำรุงป่า 2-6 ปี 300 ไร่
 2. ปลูกและบำรุงป่าฟื้นฟูอาหารช้าง 500 ไร่
 3. ปลูกป่าเปียกสองข้างลำห้วย 78 ไร่
 4. บำรุงป่าเปียก 100 ไร่
 5. ทำแนวกันไฟรอบแปลงปลูกป่า 10 กิโลเมตร
 6. Check Dam แบบ A 2 แห่ง
 7. Check Dam แบบ B 20 แห่ง
 8. Check Dam แบบ C 100 แห่ง
 9. เฝ้าระวังมิให้ช้างป่าออกมาทำลายพืชไร่ 6 หมู่บ้าน
 10. ประชาสัมพันธ์ 6 หมู่บ้าน
 11. จัดซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ