โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดนครพนม

 

ความเป็นมา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จเยี่ยมพสกนิกร ณ วัดบ้านทันสมัย หมู่ที่ 7 ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2535 ได้ทรงมีพระราชเสาวนีย์ต่อพลตรีปรีดา นิสัยเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และนายมนตรี เชียงอารีย์ ป่าไม้จังหวัดนครพนม ให้ดำเนินการรักษาสภาพในป่าสงวนแห่งชาติป่าดง บ้านโพนสว่าง - ป่าปลาปาก เอาไว้โดยมีแนวทางให้ราษฎรมีพื้นที่ทำกินพอเพียงแก่อัตภาพและพัฒนาอาชีพต่าง ๆ ขึ้นในท้องถิ่นให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าและเห็นคุณประโยชน์ของป่าและสามารถอยู่ในป่าได้โดยไม่ทำลาย แล้วเสริมสร้างป่าชุมชนขึ้นในที่สุด ดังนั้น จังหวัดนครพนมจึงได้ร่วมกับกรมป่าไม้ และกองพลทหารราบที่ 3 ดำเนินการสำรวจข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบ้านโพนสว่าง - ป่าปลาปาก และข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม ของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว จัดทำแผนงานขึ้นมาเพื่อดำเนินการสนองแนวพระราชดำริ

 

วัตถุประสงค์

 1. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับราษฎรในท้องถิ่น
 2. ส่งเสริมการทำประโยชน์ในที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นแก่ราษฎร
 4. เพื่อศึกษาและฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม

 

ที่ตั้งโครงการ

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบ้านโพนสว่าง - ป่าปลาปาก ท้องที่อำเภอปลาปาก และอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

  

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานป่าไม้จังหวัดนครพนม

  

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2536

  

พื้นที่โครงการ

ประมาณ 63,750 ไร่

  

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1. แผนงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้    
     1.1 งานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี
           (รวมงานบำรุงป่ามูลนิธิชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวงทั้งหมด)
ไร่ 300
     1.2 งานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี
           (รวมงานบำรุงป่ามูลนิธิชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวงทั้งหมด)
ไร่ 2,900
2. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ    
     2.1 งานบำรุงรักษาสวนเดิมเพื่อการสาธิตและวิจัย ไร่ 175
3. แผนงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์    
     3.1 งานประชาสัมพันธ์และอำนวยการติดตามผล หมู่บ้าน 18
   

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2537 - 2544

 1. งานป้องกันรักษาป่า 63,750 ไร่
 2. งานควบคุมไฟป่า 63,750 ไร่
 3. ปลูกป่าและงานบำรุงรักษา 3,250 ไร่
 4. ปลูกป่าสาธิตและงานบำรุงรักษา 325 ไร่
 5. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี 3,600 ไร่
 6. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี 2,650 ไร่
 7. บำรุงรักษาสวนเดิมเพื่อการสาธิตและวิจัย 175 ไร่
 8. เพาะชำกล้าไม้ 1,160,000 กล้า
 9. งานรังวัดพื้นที่ 1,384 แปลง
 10. ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ 42 หมู่บ้าน
 11. งานอำนวยการ และประชาสัมพันธ์ ติดตามผล 1 งาน (18 หมู่บ้าน)
 12. อบรมอาสาสมัครป้องกันรักษาป่า 6 รุ่น
 13. อบรมวนศาสตร์ชุมชน 2 รุ่น
 14. งานบริหารโครงการ 1 งาน