โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดหนองคาย

 

ความเป็นมา

ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริที่จะอนุรักษ์เก็บรักษาพันธุ์พืชที่หายากหรือกำลังที่จะสูญพันธุ์ไว้ เพื่อประโยชน์ในด้านพัฒนาพืชและใช้เป็นแหล่งพันธุกรรมทางพืชอย่างจริงจัง ในลักษณะถาวรและระยะยาว เพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกรของประเทศ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดหนองคายได้ร่วมกับโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และให้กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามแนวพระราชดำริ โดยได้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่บริเวณป่าภูทอกน้อย ท้องที่บ้านภูสวาท ตำบลหนองเดิ่น กิ่งอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดหนองคาย เนื้อที่ประมาณ 1,830 ไร่

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นแหล่งพันธุกรรมพืชเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 2. เพื่อสร้างสวนรวบรวมพันธุ์ไม้และพืชสมุนไพรที่สำคัญของท้องถิ่นและภายในประเทศ
 3. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับพันธุกรรมพืช
 4. เพื่อเป็นแหล่งขยายพันธุ์ไม้มีค่าและพืชสมุนไพร แจกจ่ายให้กับเกษตรกรและหน่วยงานทั่วไป
  

ที่ตั้งโครงการ

บ้านภูสวาท หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเดิ่น กิ่งอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดหนองคาย

  

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานป่าไม้จังหวัดหนองคาย

  

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536

  

พื้นที่โครงการ

ประมาณ 1,830 ไร่

  

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1.บำรุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี ไร่ 200
2.บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี ไร่ 800
3.แนวกันไฟ

กม.

15
4.ฝายต้นน้ำ แห่ง 153
5.งานอำนวยการ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ และการดูแลขยายพันธุ์พืชหายาก

งาน

1

 
  

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2537 - 2544

 1. ป้องกันรักษาป่าควบคุมไฟป่า
 2. ทำทางตรวจการ 1,200 เมตร
 3. งานปลูกพืชสมุนไพร 1 งาน
 4. ปลูกป่าและบำรุงรักษา 1,150 ไร่
 5. เพาะชำกล้าไม้ 950,000 กล้า
 6. เพาะชำกล้าหวาย 120,000 กล้า
 7. เพาะชำหญ้าแฝก 150,000 กล้า
 8. ทำแนวกันไฟ 86 กม.

 9. งานอำนวยการ ประชาสัมพันธ์สร้างส่งเสริมอนุรักษ์และการดูแลขยายพันธุ์พืชหายาก 1 งาน

 10. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี 650 ไร่

 11. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี 870 ไร่

 12. ทำแนวกันไฟ 20 กิโลเมตร

 13. ฝายต้นน้ำ 10 แห่ง