โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา จังหวัดตาก

 

ความเป็นมา

โครงการจัดตั้งหมู่บ้านชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (บ้านมะโอโค๊ะ) เป็นโครงการที่ดำเนินการตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งที่ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในโครงการจัดตั้งที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2542 ซึ่งได้ทรงมีพระราชเสาวนีย์กับ พลตรีชัยยุทธ เทพยสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่จังหวัดตาก-แม่ฮ่องสอน ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการจัดที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ให้พิจารณานำราษฎรชาวไทยภูเขา ที่สมัครใจเป็นยามตามแนวชายแดนตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบกับความจำเป็นในการเสริมสร้างระบบป้องกันตามแนวชายแดน การแจ้งเตือนภัยและการฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายโดยเร่งด่วน

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อการสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ให้หาราษฎรชาวไทยภูเขาที่สมัครใจไปเป็นยามตามแนวชายแดน ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของพื้นที่และโอกาสของราษฎรให้มีความพร้อมในการพัฒนา เพื่อให้สามารถดำรงชีพได้อย่างยั่งยืน และอยู่อย่างพอกินพอใช้
 3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่เป้าหมายให้ได้รับการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานตามความเหมาะสม
 

ที่ตั้งโครงการ

ครอบคลุมพื้นที่ป่าไม้ที่ทำกินและชุมชน 1 หมู่บ้าน คือ บ้านโอโค๊ะ หมู่ 12 ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

 

พื้นที่โครงการ

มีเนื้อที่ 17,810 ไร่

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานป่าไม้เขตตาก

 

ระยะเวลาดำเนินการ

1 ตุลาคม 2544 30 กันยายน 2545

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1. ปลูกป่าทั่วไป ไร่ 250
2. ปลูกสร้างสวนหวาย ไร่ 100
3. ปลูกป่าไม้ใช้สอย ไร่ 50
4. เพาะชำหญ้าแฝก กล้า 50,000
5. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี ไร่ 600
6. ทำแนวกันไฟ

กม.

7
7. ฝายต้นน้ำ แห่ง 30
8. ฝึกอบรม รุ่น 1
9. งานส่งเสริมการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง งาน 1
10. งานธนาคารอาหารชุมชน (Food bank) งาน 1
11. งานอำนวยการบริหารโครงการ

งาน

1

  

ผลการดำเนินงานปี 2542 2544 (กรมป่าไม้)

 1. งานสำรวจพื้นที่เพื่อจัดตั้งหมู่บ้าน 19,000 ไร่
 2. ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 100 ไร่
 3. ปลูกป่าทดแทน 300 ไร่
 4. ปลูกป่าแนวกันชน 100 ไร่
 5. ปลูกป่าเปียก 100 ไร่
 6. ฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน 20 แห่ง
 7. งานฝึกอบรม 1 รุ่น
 8. งานจัดทำแนวเขตโครงการ 10 กิโลเมตร