โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ความเป็นมา

จากแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความมั่นคงชายแดนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน และเพื่อเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้มีพระราชกระแสรับสั่งประกอบกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยทั่วไปมีแนวเขตติดต่อกับประเทศพม่า ซึ่งมีสภาพเป็นภูเขาสูงสลับกับลำน้ำ ทำให้การแบ่งเขตแดนของประเทศในหลายพื้นที่ไม่มีความชัดเจน อันก่อให้เกิดปัญหาการล่วงล้ำอธิปไตยของกองกำลังต่างชาติหลายครั้ง รวมทั้งปัญหาชนกลุ่มน้อยใช้เป็นที่พักพิง หลบซ่อน และสะสมกำลังเพื่อต่อต้านรัฐบาลพม่า ดังนั้น กองพลพัฒนาที่ 3 จึงได้พิจารณากำหนดที่ตั้งหมู่บ้านชาวไทยภูเขาขึ้นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันตามแนวชายแดน การแจ้งเตือนภัยและการฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายโดยเร่งด่วน ซึ่งได้กำหนดไว้ที่บ้านปางคอง ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยยึดแนวทางการดำเนินงานในการพัฒนาหมู่บ้านชาวไทยภูเขาในลักษณะ บ้านเล็กในป่าใหญ่

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ให้ราษฎรชาวไทยภูเขาที่สมัครใจเป็นยามชายแดนตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของพื้นที่และโอกาสของราษฎรให้มีความพร้อมในด้านการพัฒนา เพื่อให้สามารถดำรงชีพได้อย่างยั่งยืน
 3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่เป้าหมายให้ได้รับการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานตามความเหมาะสม
 

ที่ตั้งโครงการ

หมู่บ้านปางคอง ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานป่าไม้เขตแม่สะเรียง

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1. ปลูกป่าทั่วไป ไร่ 250
2. ปลูกสร้างสวนหวาย ไร่ 100
3. ปลูกป่าไม้ใช้สอย ไร่ 50
4. เพาะชำหญ้าแฝก กล้า 50,000
5. บำรุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี ไร่ 520
6. ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ ปีที่ 2-6 ไร่ 400
7. ทำแนวกันไฟ

กม.

5
8. ฝายต้นน้ำ แห่ง 30
9. ฝึกอบรม รุ่น 1
10. งานส่งเสริมการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง งาน 1
11. งานธนาคารอาหารชุมชน (Food bank) งาน 1
12. งานอำนวยการบริหารโครงการ งาน 1
 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2542 2544 (กรมป่าไม้)

 1. งานสำรวจพื้นที่เพื่อจัดตั้งหมู่บ้าน 19,000 ไร่
 2. ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 150 ไร่
 3. ปลูกป่าทดแทน 200 ไร่
 4. ปลูกป่าแนวกันชน 50 ไร่
 5. ปลูกป่าตามแนวร่องห้วย 120 ไร่
 6. ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ 400 ไร่
 7. ฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน 30 แห่ง
 8. งานฝึกอบรม 1 รุ่น
 9. งานจัดทำแนวเขตโครงการ 20 กิโลเมตร
 10. งานจัดระเบียบชุมชน 1 งาน