โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บริเวณเทือกเขาพระ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

 

ความเป็นมา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับโครงการฯ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในลักษณะโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร ได้ตลอดปี เพื่อสร้างความสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่ให้กลับคืนมาอีกครั้ง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ดังนี้

 1. ให้พัฒนาเขาทั้งสอง ได้แก่ เขากลุ่ม 1 (เขามะเกลือ และเขาเล็บงา) และเขากลุ่มที่ 2 (เขาหินลาดและเขาปักกะโดน)
 2. ส่วนบริเวณเทือกเขาพระมีโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบริเวณเทือกเขาพระ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ อยู่แล้ว ซึ่งควรทำต่อไป
 3. เขาที่สำคัญในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบริเวณเทือกเขาพระ เขาสูง

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูต้นน้ำลำธารในพื้นที่โครงการฯ ให้อุดมสมบูรณ์รักษาสมดุลระบบนิเวศน์และเอื้อประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ของชุมชน
  2. เพื่อส่งเสริมงานด้านวนศาสตร์ชุมชนและการพัฒนาดินในพื้นที่โครงการฯ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
  3. เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการและชุมชนในพื้นที่โครงการ
 

ที่ตั้งโครงการ

พื้นที่ 13 หมู่บ้าน บริเวณตำบลทุ่งทอง ตำบลหนองบัว และตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานป่าไม้เขตนครสวรรค์

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1. งานป้องกันดูแลรักษาพื้นที่และอำนายการบริหารโครงการ งาน 1
2. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี ไร่ 2,000
3. ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำปีที่ 2-6 ไร่ 4,000
4. เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป กล้า 20,000
5. ทำแนวกันไฟ

กม.

20
6. ฝายต้นน้ำ แห่ง 15
 

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2542 2544

 1. ตั้งชุดปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า จำนวน 1 ชุด
 2. สำรวจทรัพยากรด้านป่าไม้และสัตว์ป่า เนื้อที่ 12,054 ไร่
 3. ปลูกป่าแนวกันชน จำนวน 2,000 ไร่
 4. ปลูกป่าเพื่อปรับปรุงนิเวศต้นน้ำ จำนวน 4,000 ไร่
 5. ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า จำนวน 1 รุ่น
 6. ฝึกอบรมด้านการพัฒนาป่าชุมชน จำนวน 1 รุ่น
 7. ฝึกอบรมเยาชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 1 รุ่น
 8. งานก่อสร้างพื้นที่จำนวน 1 หลัง
 9. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี 2,000 ไร่
 10. ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ (ปีที่ 2-6) 4,000 ไร่
 11. เพาะชำกล้าไม้ 100,000 กล้า
 12. แนวกันไฟ 20 กิโลเมตร
 13. งานฝึกอบรมราษฎร 2 รุ่น
 14. งานป้องกันดูแลรักษาพื้นที่โครงการ 1 งาน
 15. งานบริหารและอำนวยการ 1 งาน