โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

 

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2543 สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามบรมราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร บ้านแปกแซม ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 4 กม. ทรงพบว่าทั้ง 2 จุด เป็นแหล่งต้นน้ำ ลำห้วยหกหลวง, ห้วยสามหมื่น, ห้วยนาอ่อน,ห้วยนายาว ซึ่งไหลไปลงแม่น้ำแตง ป่าไม้ถูกแผ้วถางทำไร่มันอะลู ไร่เผือก และสวนลิ้นจี่ ประมาณ 500 ไร่ และมีแนวโน้มจะถูกแผ้วถางต่อไปเรื่อยๆ ตามจำนวนประชากรของแต่ละหมู่บ้านที่อยู่ตามรอบๆ ซึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หมู่บ้านเหล่านั้นได้แก่ บ้านเปียงหลวง บ้านหินแตว นอกจากนี้หมู่บ้านดังกล่าว ยังเป็นพื้นที่ล่อแหลมต่อปัญหายาเสพติด ซึ่งจะส่งผลกระทบถึงความมั่นคงของประเทศ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีความห่วงใยสภาพป่าที่ถูกทำลายลงเป็นจำนวนมาก จึงได้พระราชทานพระราชดำริแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้จัดตั้งสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน พัฒนาความเป็นอยู่ และบรรเทาความเดือดร้อน ของราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ป่าไม้ให้คืนสภาพสมบูรณ์ดังเดิม เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร สำหรับใช้ในการอุปโภค-บริโภค รวมทั้งใช้ในการเกษตร ต่อไป

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสำรวจจำแนกพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการ
  2. รักษาสภาพป่าธรรมชาติมิให้มีการบุกรุกทำลายโดยร่วมกับชุมชนในพื้นที่
  3. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและเพื่อการใช้สอย จำนวน 300 ไร่
  4. รักษาความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า โดยการสร้างฝายต้นน้ำลำธาร 20 ตัว และขุดร่องน้ำกระจายความชื้น 2 กิโลเมตร
 

ที่ตั้งโครงการ

บ้านแปกแซม หมู่ 1 ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

 

พื้นที่โครงการ

มีพื้นที่โครงการประมาณ 19,375ไร่

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานป่าไม้เขตเชียงใหม่

 

ระยะเวลาดำเนินการ

1 ตุลาคม 2544 30 กันยายน 2545

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

แผนงานอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า    
1. งานรังวัดแบ่งแยกพื้นที่ (พื้นที่ป่าใช้สอย 2,650 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัยและทำกิน 1,500 ไร่) ไร่ 4,150
2. งานธนาคารอาหารชุมชน (Food bank) งาน 1
3. งานอำนวยการและบริหารโครงการ งาน 1
4. ปลูกป่าทั่วไป ไร่ 200
5. ปลูกป่าไม้ใช้สอย ไร่ 100
6. เพาะชำหญ้าแฝก กล้า 50,000
7. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี ไร่ 100
8. บำรุงป่าไม้ใช้สอย ไร่ 100
9. ทำแนวกันไฟ

กม.

5
1.10 ฝายต้นน้ำ แห่ง 30
 

ผลการดำเนินงานปี 2544 (กรมป่าไม้)

  1. งานรังวัดแบ่งแยกพื้นที่ 4,150 ไร่
  2. งานส่งเสริมการปลูกไม้สนเพื่อใช้สอย 1 งาน
  3. ปลูกป่าไม้ใช้สอย 100 ไร่
  4. ปลูกป่าทั่วไป 100 ไร่
  5. ฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน 20 แห่ง
  6. ขุดร่องน้ำกระจายความชื้น 2 กิโลเมตร