โครงการศูนย์สาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน จังหวัดชัยนาท

 

ความเป็นมา

เป็นการสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยนายศุภชัย ผดุงเจริญ ได้มีความประสงค์ขอบริจาคที่ดิน ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลสุขเดือนห้า กิ่งอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท แก่มูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชานุมัติให้รับที่ดินดังกล่าวไว้ เพื่อใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมต่อไป และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ร่วมกับจังหวัดชัยนาท และส่วนราชการต่างๆ ประชุมกำหนดแนวทางการพัฒนาที่ดินดังกล่าวแล้ว โดยเห็นสมควรจัดทำเป็นศูนย์สาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดทำเอกสารสรุปแนวทางการดำเนินการพัฒนาเพื่อขอพระราชวินิจฉัยต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุมัติให้ดำเนินการพัฒนาที่ดินแปลงดังกล่าว เป็นศูนย์สาธิตการเกษตรแบบผสมผสานตามที่กราบบังคมทูลแล้ว

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นศูนย์สาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน และเป็นศูนย์สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
  2. เพื่อเป็นแหล่งขยายพืชพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศของท้องถิ่น
  3. เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
  4. ก่อให้เกิดอาชีพใหม่ เช่น การประมง การปลูกพืชชนิดใหม่
 

ที่ตั้งโครงการ

หมู่บ้านหนองยางตก หมู่ที่ 1 ตำบลสุขเดือนห้า กิ่งอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานป่าไม้จังหวัดชัยนาท

 

พื้นที่โครงการ

มีพื้นที่ประมาณ 41 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา

 

ระยะเวลาดำเนินการ

1 ตุลาคม 2544 30 กันยายน 2548

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1. งานดูแลพื้นที่โครงการและแปลงปลูกป่า

งาน

1