โครงการพัฒนาพื้นที่ภูขัด - ภเมี่ยง - ภูสอยดาว จังหวัดพิษณุโลก

 

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2538 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริกับโครงการพัฒนาภูขัดฯ ไว้เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ ซึ่งราชเลขานุการในองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้แจ้งให้เลขาธิการ สำนักงาน กปร. พิจารณาดำเนินการต่อไป

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและปรับปรุงทรัพยากรป่าไม้โดยทำการปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่เสื่อมโทรม ให้มีสภาพ อุดมสมบูรณ์
 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกของราษฎรให้มีความรู้ รักและหวงแหนธรรมชาติ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 3. เพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งคุณภาพชีวิตดีขึ้น
 

ที่ตั้งโครงการ

ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

 

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการปี 2539

 

พื้นที่โครงการ

ประมาณ 112,365 ไร่

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1. แผนงานป้องกันรักษาป่า    
2. แผนงานฟื้นฟูสภาพป่า    
   2.1 ปลูกป่าทั่วไป  ไร่  100
   2.2 ปลูกสร้างสวนหวาย ไร่ 50
   2.3 บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี ไร่ 700
   2.4 บำรุงป่าไม้ใช้สอย ไร่ 150
   2.5 บำรุงรักษาสวนป่าหวาย (ปีที่ 2-6) ไร่ 200
   2.6 เพาะชำกล้าหวาย กล้า 10,000
   2.7 แนวกันไฟ

กม.

7
   2.8 ส่งเสริมการทำวนเกษตร งาน 1
3. แผนงานอำนวยการและบริหารโครงการ    
 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2539 - 2544

 1. ปลูกป่าและงานบำรุงรักษา 700 ไร่
 2. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี 500 ไร่
 3. ปลูกสร้างสวนหวาย และงานบำรุงรักษา 250 ไร่
 4. บำรุงรักษาสวนป่าหวาย (ปีที่ 2-6) 150 ไร่
 5. ปลูกไม้ใช้สอย และงานบำรุงรักษา 250 ไร่
 6. เพาะชำกล้าไม้ 250,000 กล้า
 7. เพาะชำกล้าหวาย 70,000 กล้า
 8. ทำแนวกันไฟ 46 กม.
 9. ส่งเสริมการทำวนเกษตร 300 ไร่
 10. ป้องกันรักษาป่า 1 งาน
 11. อบรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 1 รุ่น
 12. อำนวยการและบริหารโครงการ 12 เดือน