โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ จังหวัดน่าน

 

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2538 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร และทอดพระเนตรบ่อเกลือสินเธาว์ ณ บ้านบ่อหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ทรงเห็นสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรที่มีความด้อยโอกาส จึงทรงมีพระราชดำริให้สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการช่วยเหลือโดยเริ่มพัฒนาพื้นที่โรงเรียนประถมศึกษาก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงขยายไปยังศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง ประกอบด้วย 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน, โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการส่งเสริมสหกรณ์ และโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 สมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯทรงเยี่ยมพื้นที่และราษฎรตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จึงทรงโปรดฯ ให้จัดตั้ง ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ขึ้นเพื่อใช้เป็นต้นแบบการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ไปสู่พื้นที่และราษฎรเป้าหมาย ในพื้นที่ 2 อำเภอ คือ อำเภอบ่อเกลือและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง และใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อไป
  2. เพื่อการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของราษฎรและพื้นที่บนที่สูง
  3. เพื่อเป็นศูนย์รวมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องด้านการตลาด
  4. เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น
  5. เพื่อการศึกษาวิจัยและถ่ายทอดความรู้การพัฒนา และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน
 

ที่ตั้งโครงการ

อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานป่าไม้จังหวัดน่าน

 

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการปี 2543

 

พื้นที่โครงการ

ประมาณ 2,000 ไร่

 

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1. ปลูกป่าทั่วไป ไร่ 200
2. งานส่งเสริมการปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง งาน 1
3. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี ไร่ 200
4. เพาะชำกล้าหญ้าแฝก กล้า 50,000
5. เพาะชำกล้าหวาย กล้า 15,000
6. ฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน แห่ง 30
7. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งาน 1
8. จัดฝึกอบรม รุ่น 1
9. งานบริหารและอำนวยการ

งาน

1

 

ผลการดำเนินงานปี 2544

  1. ปลูกป่าทั่วไป 200 ไร่
  2. ฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน 30 แห่ง
  3. ส่งเสริมและสาธิตการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 100 ไร่
  4. งานบริหารและอำนวยการ 1 งาน