โครงการป่าซับน้ำคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

 

  

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2541 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชดำริแก่กรมป่าไม้ สามารถสรุปประเด็น ดังนี้ ป่าไม้เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำได้ดี การปลูกไม้โตเร็วจะช่วยให้พื้นดินเป็นแหล่งซับน้ำ และป้องกันการพังทลายของดิน และในวันที่ 14 มีนาคม 2543 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ราษฎรในพื้นที่โครงการสรุปได้ดังนี้ คือ ขอให้ราษฎรทุกคนร่วมมือการปลูกป่าและรักษาป่า ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่ให้น้ำแก่ทุกคน และอยากให้ราษฎรทุกคนทราบว่าเมื่อมีป่าเกิดขึ้นแล้วจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากป่า รวมถึงจะมีรายได้เพิ่มจากการช่วยรักษาป่าดังนั้นจึงขอให้ราษฎรทุกคนช่วยกันรักษาป่าไว้

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อน้อมเกล้านำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามทฤษฎีการพัฒนาป่าไม้ 5 แนวพระราชดำริ (5ทฤษฎี) มาเป็นหลักในการดำเนินงาน
 2. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าไม้ ดิน และน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยในพื้นที่ลุ่มน้ำวาเลย์ให้เป็นพื้นที่ป่าซับน้ำและป้องกันการพังทลายของดินตามพระราชเสาวนีย์
 3. เพื่อเป็นโครงการนำร่องในการดำเนินงานในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยลุ่มน้ำอื่นในพื้นที่โครงการคีรีราษฎร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 4. เพื่อสร้างความตระหนักสร้างจิตสำนึกให้แก่ราษฎรในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย และสร้างความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินการร่วมกับทางราชการในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ำ
 5. เพื่อสร้างแหล่งอาหารในรูปแบบของป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชน แหล่งที่อยู่อาศัย และอาหารของสัตว์ป่าบางชนิด
 6. เพื่อสร้างงาน/แรงงานในท้องถิ่น และเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย
 

ที่ตั้งโครงการ

บ้านป่าคาเก่า หมู่ที่ 7 ตำบลคีรีราษฎร์
บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 3 หมู่ที่ 7
บ้านพะดี หมู่ที่ 6
บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 9 หมู่ที่ 5
บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 14 หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 15 หมู่ที่ 6 ตำบลวาเลย์
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานป่าไม้จังหวัดตาก

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1. ปลูกป่าทั่วไป ไร่ 200
2. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี ไร่ 1,888
3. เพาะชำหญ้าแฝก กล้า 50,000
4. ทำแนวกันไฟ

กม.

15
5. ฝายต้นน้ำ แห่ง 50
6. งานบริหารและอำนวยการ งาน 1
7. งานส่งเสริมการปลูกต้นไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

งาน/ไร่

1/50

 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2542 2544 (กรมป่าไม้)

 1. ปลูกป่าทั่วไป 1,341 ไร่
 2. ปลูกป่าเปียก 115 ไร่
 3. ปลูกป่าเสริมธรรมชาติ 312 ไร่
 4. ปลูกหญ้าแฝก 1 งาน
 5. ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 120 ไร่
 6. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี 787 ไร่
 7. เพาะชำหญ้าแฝก 150,000 กล้า
 8. แนวกันไฟ 10 กิโลเมตร
 9. ฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน 191 แห่ง
 10. งานรังวัดแนวเขตพื้นที่บริเวณกันเขตป่าไม้ไว้เป็นพื้นที่ส่วนกลาง 20% 120 กิโลเมตร
 11. ฝึกอบรมราษฎร 1 รุ่น
 12. งานอำนวยการและบริหารโครงการ 1 งาน