โครงการปลูกป่าสาธิตเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวัดน่าน

 

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2540 สมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายเสด็จ อินสว่าง) ทำการส่งเสริมให้ราษฎรปลูกไม้กินได้และจะพระราชทานข้าวให้ต่อไป และให้ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกป่าฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่สภาพสมบูรณ์ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของทุกคน

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ให้ดีขึ้น และเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ให้มีการกินดีอยู่ดี

 2. เพื่อให้ราษฎรรู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการฟื้นฟูสภาพป่าในลักษณะของคนกับป่าอยู่รวมกันได้

 

ที่ตั้งโครงการ

เขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคา และป่าผาแดง บ้านน้ำแคะ หมู่ที่ 4 ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานป่าไม้จังหวัดน่าน

 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ

เริ่มดำเนินการปี 2542

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1. ปลูกป่าทั่วไป ไร่ 100
2. เพาะชำหญ้าแฝก กล้า 50,000
3. บำรุงรักษาสวนเดิม ไร่ 750
4. ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ (ปีที่ 2-6) ไร่ 275
5. ทำแนวกันไฟ กม. 5
6. ฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน แห่ง 20
7. ส่งเสริมและสาธิตการปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง งาน 1
8. งานบริหารและงานอำนวยการ

งาน

1

 

ผลการดำเนินงาน ปี 2542 2544 (กรมป่าไม้)

 1. ปลูกไม้ผลยืนต้น จำนวน 225 ไร่
 2. ปลูกไม้ใช้สอย จำนวน 25 ไร่
 3. ปลูกป่าทั่วไป จำนวน 300 ไร่
 4. ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 200 ไร่
 5. ส่งเสริมและสาธิตการปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 1 งาน
 6. เพาะชำกล้าไม้ 20,000 กล้า
 7. เพาะชำกล้าหญ้าแฝก 550,000 กล้า
 8. เพาะชำกล้าหวาย 25,000 กล้า
 9. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี 650 ไร่
 10. บำรุงรักษาสวนเดิมเพื่อการสาธิตและวิจัย 450 ไร่
 11. ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ 200 ไร่
 12. ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ (ปีที่ 2-6) 75 ไร่
 13. จัดทำแนวกันไฟ 20 กิโลเมตร
 14. ฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน 45 แห่ง
 15. งานบริหารโครงการ 1 งาน