โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

 

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2535 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎร บ้านยั้งเมิน ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีฐานะยากจนและสภาพป่ายังสมบูรณ์อยู่มากได้ทรงมีพระราชดำริกับแม่ทัพภาคที่ 3 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และผู้เกี่ยวข้องถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในเขตป่าสงวน แห่งชาติป่าสะเมิง ดังนี้

          1. อนุรักษ์สภาพป่าไม้ โดยรักษาสภาพป่าที่สมบูรณ์ให้คงอยู่ ฟื้นฟูสภาพป่าและจัดระเบียบชุมชนให้คนอยู่ร่วมกับป่า ปลูกป่า ดูแลรักษาป่า ให้ความรู้กับราษฎรในการประกอบอาชีพในพื้นที่ป่าโดยไม่ทำลายป่าในลักษณะ "บ้านเล็กในป่าใหญ่" โดยทรงเน้นว่า "การปลูกป่า คือการเพิ่มน้ำในดิน" พืชที่ปลูกจะเป็นพืชชนิดใดก็ได้ที่เหมาะสม โตเร็ว แข็งแรง ทนทาน สามารถปกคลุมรักษาผิวดินได้

          2. ทำการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับราษฎรทางสื่อมวลชนทุกประเภทให้ทราบถึงภัยของการตัดไม้ ทำลายป่าซึ่งจะมีผลถึงการทำลายสภาพแวดล้อม แหล่งต้นน้ำลำธาร

          3. ขอให้ ทภ.3, จว.ช.ม., สำนักงาน กปร. กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ร่วมวางแผนดำเนินการอนุรักษ์สภาพป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติสะเมิง ตลอดจนการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเรื่องพื้นที่ทำกิน การจัดระเบียบชุมชน การขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการบริโภค

  
  

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อรักษาสภาพป่าที่ยังคงสมบูรณ์อยู่ไม่ให้ถูกทำลายต่อไป ตลอดจนอนุรักษ์สัตว์ป่าและรักษาสภาพแวดล้อม
 2. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายจนเสื่อมโทรมให้คืนสู่สภาพที่สมบูรณ์ดังเดิม โดยให้มีทั้งป่าธรรมชาติ และป่าไม้ใช้สอย
 3. เพื่อให้ราษฎรมีที่ทำกินเป็นหลักแหล่งมีการส่งเสริมด้านการเกษตรให้ทำกินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดหาแหล่งน้ำให้โดยมิให้ตัดไม้ทำลายป่าอีกต่อไป
 

ที่ตั้งโครงการ

พื้นที่โครงการฯ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติสะเมิง ประมาณ 567,500 ไร่ ประกอบด้วย 5 ตำบล คือ ตำบลสะเมิงใต้, ตำบลสะเมิงเหนือ,ตำบลบ่อแก้ว,ตำบลแม่สาย, ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานป่าไม้เขตเชียงใหม่

 

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการปี 2536

 

พื้นที่ดำเนินการ

ประมาณ 567,500 ไร่

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

งานพัฒนาบ้านอังคาย งาน 1
งานพัฒนาบ้านห้วยเต่า งาน 1
งานธนาคารอาหารชุมชน งาน 1
ปลูกป่าไม้ใช้สอย ไร่ 100
บำรุงป่าไม้ใช้สอย ไร่ 850
ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ ปีที่ 2-6 ไร่ 600
เพาะชำกล้าหวาย กล้า 20,000
แนวกันไฟ

กม.

20

ฝายต้นน้ำ แห่ง 30
งานรังวัดกำหนดขอบเขตพื้นที่ทำกิน ไร่ 5,000
งานอำนวยการประชาสัมพันธ์ และงานศูนย์ปฏิบัติการบ้านแม่ตุงติง งาน 1
งานฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ตุงติง

งาน

1

 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2536 - 2544 (กรมป่าไม้)

 1. งานป้องกันรักษาป่า 567,500 ไร่
 2. งานควบคุมไฟป่า 250,000 ไร่
 3. งานรังวัดกำหนดขอบเขตพื้นที่ทำกิน 14 หมู่บ้าน 2 ตำบล
 4. งานอำนวยการประชาสัมพันธ์และงานศูนย์ปฏิบัติการปางขุม 1 งาน
 5. งานส่งเสริมการจัดการป่าไม้แบบเอนกประสงค์เพื่อชุมชน 7 หมู่บ้าน
 6. งานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 1 เขต
 7. งานอำนวยการ งานประชาสัมพันธ์และติดตามประเมินผล 1 งาน
 8. งานปลูกป่าและบำรุงรักษา 2,200 ไร่
 9. งานปลูกและบำรุงไม้ใช้สอย 1,150 ไร่
 10. งานเพาะชำกล้าไม้ 1,210,000 กล้า
 11. งานเพาะชำกล้าหวาย 10,000 กล้า
 12. จัดทำฝายต้นน้ำ 120 แห่ง
 13. งานจัดทำแนวกันไฟ 102 กิโลเมตร
 14. อบรมอาสาสมัครป้องกันรักษาป่า 1 รุ่น
 15. อบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า 1 รุ่น
 16. รังวัดแนวเขตโครงการ 100 กม.
 17. งานสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ 3 ตำบล
 18. ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ 300 ไร่
 19. ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ (ปีที่ 2-6) 300 ไร่
 20. งานฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ตุงติง 1 งาน
 21. กิจกรรมงานศูนย์ปฏิบัติการบ้านแม่ตุงติง 1 แห่ง