โครงการอนุรักษ์สภาพป่าไม้ในพื้นที่ป่าอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

 

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2534 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรท้องที่ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และทรงมีพระราชดำริให้มีการดำเนินการอนุรักษ์สภาพป่าไม้ในท้องที่อำเภออมก๋อย ให้คงสภาพที่สมบูรณ์และเอื้อประโยชน์สูงสุด โดยมีแนวทางในการดำเนินการ 3 ประการ คือ

 1. รักษาสภาพป่าที่ยังคงสมบูรณ์อยู่ไม่ให้ถูกทำลายต่อไป
 2. จัดให้มีการฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายไป โดยให้มีทั้งไม้ป่าธรรมชาติและไม้ใช้สอย
 3. พื้นที่ทำกินของราษฎรให้มีการช่วยเหลือทางด้านการเกษตรให้สามารถทำกินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องตัดไม้ ทำลายป่าและจัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอโดยไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนเพื่อให้ "คน" กับ "ป่า" อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนในลักษณะ "บ้านเล็กในป่าใหญ่"
 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อรักษาสภาพป่าที่ยังคงสมบูรณ์อยู่ไม่ให้ถูกทำลายต่อไป ตลอดจนอนุรักษ์สัตว์ป่า และรักษาสภาพแวดล้อม
 2. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายจนเสื่อมโทรมให้คืนสู่สภาพที่สมบูรณ์ดังเดิม โดยให้มีทั้งป่าธรรมชาติและป่าไม้ใช้สอย
 3. เพื่อให้ราษฎรมีที่ทำกินเป็นหลักแหล่งมีการส่งเสริมด้านการเกษตรให้ทำกินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดหาแหล่งน้ำให้ โดยมิให้ตัดไม้ทำลายป่าอีกต่อไป
 

ที่ตั้งโครงการ

อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานป่าไม้เขตเชียงใหม่

 

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการปี 2536

 

พื้นที่โครงการ

ประมาณ 1,824,860 ไร่

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1. งานพัฒนาบ้านนาไคร้

งาน

1

2. งานพัฒนาบ้านห้วยปูลิง

งาน

1

3. งานพัฒนาบ้านแม่ตื่นน้อย

งาน

1

4. งานธนาคารอาหารชุมชน

งาน

1

5. งานปลูกป่าไม้ใช้สอย

ไร่

100

6. บำรุงป่าไม้ใช้สอย

ไร่

1,270

7. บำรุงรักษาสวนเดิมเพื่อการสาธิตและวิจัย

ไร่

300

8. ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ (ปีที่ 2-6)

ไร่

1,000

9. เพาะชำกล้าหวาย

กล้า

10,000

10. แนวกันไฟ

กม.

20

11. ฝายต้นน้ำ

แห่ง

40

12. งานศูนย์ปฏิบัติการนางนอน

ศูนย์

1

13. งานอำนวยการประชาสัมพันธ์ และติดตามประเมินผล

งาน

1

14. งานพัฒนาแหล่งกล้วยไม้เพื่อการอนุรักษ์และการการท่องเที่ยว

งาน

1

15. งานส่งเสริมการเลี้ยงเก้งในครัวเรือน

งาน

1

16. งานปรับปรุงภูมิทัศน์

งาน

1

 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2536 - 2544 (กรมป่าไม้)

 1. งานรังวัดกำหนดขอบเขตพื้นที่ทำกิน 3 ตำบล
 2. งานป้องกันรักษาป่า 1,301,175 ไร่
 3. งานควบคุมไฟป่า 300,000 ไร่
 4. จัดตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 1 เขต 765,000 ไร่
 5. งานสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า 1 สถานี
 6. งานศูนย์ปฏิบัติการนางนอน 1 ศูนย์
 7. งานอำนวยการ งานประชาสัมพันธ์และติดตามประเมินผล
 8. งานจัดทำแนวกันไฟ 167.5 กม.
 9. งานเสริมสร้างป่าธรรมชาติ 1,150 ไร่
 10. งานเพาะชำกล้าไม้ 920,000 กล้า
 11. งานปลูกและบำรุงไม้ใช้สอย 1,650 ไร่
 12. งานปลูกและบำรุงป่าแบบปราณีต 250 ไร่
 13. งานปลูกป่าและบำรุงเพื่อการวิจัย 250 ไร่
 14. งานปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ 900 ไร่
 15. งานปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ (ปีที่ 2-6) 1,200 ไร่
 16. ฝายต้นน้ำ 140 แห่ง
 17. สำรวจทรัพยากรธรรมชาติ 2 ตำบล
 18. งานปรับปรุงพันธุ์หมูป่าและส่งเสริมการเลี้ยงหมูป่าเป็นอาชีพเสริม 1 งาน
 19. งานพัฒนาแหล่งกล้วยไม้เพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว 1 งาน
 20. งานพัฒนาบ้านนาไคร้ 1 งาน
 21. งานบำรุงและเสริมสร้างป่าธรรมชาติ 250 ไร่