โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มแม่น้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดน่าน (พื้นที่ที่ 1-10)

  

 

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริกับพลโทศิริ ทิวะพันธุ์ แม่ทัพภาคที่ 3 ให้พิจารณาช่วยเหลือชาวเขา และผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยเฉพาะบริเวณบ้านป่า กลาง อ.ปัว บ้านน้ำรีพัฒนา และบ้านสบบาง กิ่งอำเภอบ่อเกลือ และหมู่บ้านต่าง ๆ บริเวณแนวชายแดนไทย-ลาว

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการให้การพัฒนาชาวเขา และผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในพื้นที่จังหวัดน่าน
  2. เพื่อเสริมสร้าง และป้องกันปัญหา แก้ไขปัญหาความมั่นคงบริเวณชายแดนไทย - ลาว พร้อมทั้งพัฒนาพื้น ที่ยุทธศาสตร์ที่ สำคัญให้มีความมั่นคงตลอดไป
  3. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกินถาวรที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่อพยพ เคลื่อนย้ายอยู่ร่วมในสังคมไทยในฐานะพล เมืองไทย และได้รับการจัดระเบียบการปกครองเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตาม กฎหมายต่อไป
  4. เพื่อยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้พอเพียงแก่ความจำเป็น ในการดำรงชีวิตและสามารถพึ่งตนเองได้รวมทั้งเตรียมการเข้ามามีส่วนร่วมกระบวนการพัฒนาส่วนรวมต่อไป
  5. เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่จำเป็น และเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น
  6. เพื่อให้มีระบบการอนุรักษ์การใช้และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และเอื้ออำนวยการแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติด รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 

ที่ตั้งโครงการ

พื้นที่ในเขตกิ่ง อ.บ่อเกลือ กิ่ง อ.สันติสุข อ.แม่จริม อ.ทุ่งช้าง อ.ปัว อ.เชียงกลาง จ.น่าน

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1. สำนักงานป่าไม้จังหวัดน่าน
2. สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

 

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการปี 2535

 

พื้นที่โครงการ

ประมาณ 29,375 ไร่

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1. งานประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึก    
   1.1 งานประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และงานเตรียมการรับ เสด็จ งาน 1
2. แผนงานฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่    
   2.1 ปลูกป่าทั่วไป  ไร่ 1,200
   2.2 บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี ไร่ 6,180
   2.3 บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี ไร่ 400
   2.4 บำรุงป่าไม้ใช้สอย ไร่ 1,100
   2.5 บำรุงรักษาสวนป่าหวาย (ปีที่ 2-6) ไร่ 350
   2.6 บำรุงรักษาสวนเดิมเพื่อการสาธิตและวิจัย ไร่ 60
   2.7 ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ (ปีที่ 2-6) ไร่ 1,075
   2.8 เพาะชำกล้าหวาย กล้า 50,000
   2.9 เพาะชำหญ้าแฝก กล้า 50,000
   2.10 ทำแนวกันไฟ

กม.

200
   2.11 ฝายต้นน้ำ แห่ง 210
   2.12 ส่งเสริมและทดลองปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง พื้นที่ 10
   2.13 สำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ พื้นที่ 10
   2.14 จัดทำแปลงวนเกษตร พื้นที่ 10
   2.15 รังวัดที่ดินทำกิน ไร่ 1,000
   2.16 งานปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการ พื้นที่ 3
   2.17งานส่งเสริมการเลี้ยงหมูป่าเป็นอาชีพเสริม งาน 1
3. แผนงานบริหารโครงการฯ    
   3.1 งานบริหารโครงการฯ งาน 1