โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงแม่ฟ้าหลวง - แม่จัน จังหวัดเชียงราย

 

ความเป็นมา

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งกับราชเลขาธิการในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล) ความโดยสรุปคือ ทรงทราบความก้าวหน้าในการพัฒนา ดอยตุงอยู่ตลอดเวลา และมีพระราช ประสงค์ที่จะขยายผลการพัฒนาตอยตุงทั้งในเรื่องการยกระดับรายได้ และการ ช่วยเหลือประชาชนไปสู่พื้นที่ข้างเคียงฯ โดยเฉพาะด้านการศึกษาการสาธารณสุข และการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อเป็นการสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการปฏิบัติตามมติ ค.ร.ม เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2535 และ 30 พฤศจิกายน 2536 ทาง สมช.จึงได้พิจารณาวิเคราะห์กลั่นกรองและจัดทำโครงการพัฒนา เพื่อความมั่นคงแม่ฟ้าหลวง-แม่จันโดยแยกระบบการบริหารออกจากโครงการพัฒนาดอยตุง

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการนำแนวทางการพัฒนาตามโครงการพัฒนาดอยตุง มาขยายผลในพื้นที่ข้างเคียงดอยตุง จังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะการพัฒนาฟื้นฟูสภาพป่าทรัพยากรธรรมชาติและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
 2. จัดระเบียบชุมชนและประชาชนในบริเวณพื้นที่ข้างเคียง ให้มีถิ่นฐานถาวรที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
 3. พัฒนาและยกระดับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในบริเวณพื้นที่ข้างเคียงด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งมีส่วนในการพัฒนาประเทศโดยส่วนร่วม
 4. เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนม่า
 5. กำหนดให้มีระเบียบการพัฒนาการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันรักษา

 

ที่ตั้งโครงการ

บริเวณดอยตุง จังหวังเชียงราย

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานป่าไม้เขตเชียงราย

 

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการปี 2536

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1.แผนงานบริหารสำนักงานโครงการ    
   1.1 งานอำนวยการและบริหารโครงการ เดือน 12
2.แผนงานปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่    
   2.1 บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี ไร่ 1,400
   2.2 บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี ไร่ 800
   2.3 บำรุงป่าไม้ใช้สอย ไร่ 400
   2.4 บำรุงรักษาสวนเดิมเพื่อการสาธิตและวิจัย ไร่ 100
   2.5 ทำแนวกันไฟ

กม.

20

 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2537 - 2544

 1. งานอำนวยการและบริหารโครงการ 1 งาน
 2. งานปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่า และงานบำรุงรักษา 2,200 ไร่
 3. ปลูกไม้ใช้สอยและบำรุงรักษา 400 ไร่
 4. ปลูกป่าสาธิต และบำรุงรักษา 100 ไร่
 5. ปลูกป่าทั่วไป 200 ไร่
 6. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี 2,200 ไร่
 7. บำรุงป่าไม้ใช้สอย 400 ไร่
 8. ทำแนวกันไฟ 70 กม.