โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำอาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน

 

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ บริเวณที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่อาวน้อย ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีพลโทไพโรจน์ จันทร์อุไร แม่ทัพภาคที่ 3 นายสนิทวงศ์ อุเทศนันทน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ กปร. และ นายปราโมทย์ ไม้กลัด ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านให้คำปรึกษาการจัดสรรน้ำและปรับปรุงบำรุงรักษาเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ และถวายรายงาน ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริต่อกรมป่าไม้โดยสรุป ดังนี้ ให้กรมป่าไม้พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการจำแนกประเภทป่าเสื่อมโทรมบริเวณที่ราบ ยังมีคุณภาพดี เพื่อจัดสรรให้ราษฎร ที่ไม่มีที่ทำกินได้เข้าอยู่เป็นการถาวร จะเป็นการช่วยแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่า ส่วนพื้นที่ดอย พื้นที่เนินสูงหรือภูเขาต่าง ๆ รวมทั้งพื้นที่ที่ดินมีคุณภาพไม่ดี และเสียสภาพป่า ให้ดำเนินการปลูกป่าทดแทน

 

วัตถุประสงค์

 1. อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยการป้องกันรักษาและควบคุมไฟป่า
 2. ปลูกเสริมป่า และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับอุดมสมบูรณ์ดังเดิม
 3. ส่งเสริมการปลูกไม้ใช้สอยชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร
 4. จัดทำแนวเขตป่าอนุรักษ์ในพื้นที่โครงการให้ชัดเจน
 

ที่ตั้งโครงการ

ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1. สำนักงานป่าไม้เขตเชียงใหม่
2. สำนักงานป่าไม้จังหวัดลำพูน

 

หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ

1. สำนักงานป่าไม้เขตเชียงใหม่
2. สำนักงานป่าไม้จังหวัดลำพูน

 

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการปี 2536

 

พื้นที่โครงการ

ประมาณ 60,000 ไร่

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1. แผนงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้    
1.1 งานพัฒนาแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติ งาน 1
1.2 จัดทำแนวกันไฟ

กม.

30

2.แผนงานพัฒนาระบบเกษตรป่าไม้ และส่งเสริม
การปลูกป่าไม้ใช้สอย
   
2.1 บำรุงรักษาสวนเดิมเพื่อการสาธิตและวิจัย ไร่ 25
2.2 บำรุงป่าไม้ใช้สอย ไร่ 2,900
2.3 บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี ไร่ 1,000
2.4 บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี ไร่ 350
2.5 ปรับปรุงระบบนิเวศน์ต้นน้ำ (ปีที่ 2-6 ) ไร่ 2,300
2.6 เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป กล้า 200,000
2.7 เพาะชำหญ้าแฝก กล้า 100,000
2.8 เพาะชำกล้าหวาย กล้า 20,000
2.9 งานส่งเสริมและทดลองปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง โครงการ 1
2.10 งานสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ป่า

งาน

1

3.แผนงานอำนวยการและประสานงาน    
3.1 งานอำนวยการ และประสานงานติดตามผลการดำเนินงาน 12 เดือน

ครั้ง

3

 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2536 - 2544 (กรมป่าไม้)

 1. ป้องกันรักษาป่า 60,000 ไร่
 2. ประชาสัมพันธ์และควบคุมไฟป่า 60,000 ไร่
 3. งานบริหารและอำนวยการ 1 งาน
 4. งานรังวัดแนวเขตโครงการ 80 กิโลเมตร
 5. อบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า 6 รุ่น
 6. พัฒนาแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติ 1 แห่ง
 7. ปลูกป่าและบำรุงรักษา 4,090 ไร่
 8. ปลูกและบำรุงป่าสาธิต 25 ไร่
 9. งานปลูกป่าไม้ใช้สอย และบำรุงรักษา 2,500 ไร่
 10. ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ 1,000 ไร่
 11. เพาะชำกล้าไม้ 1,400,000 กล้า
 12. เพาะชำกล้าหวาย 100,000 กล้า
 13. งานจัดทำฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน 230 แห่ง
 14. จัดทำแนวกันไฟ 216 กิโลเมตร
 15. งานบำรุงป่าเพื่อการสาธิตและวิจัย 25 ไร่
 16. งานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี 2,350 ไร่
 17. งานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี 2,370 ไร่
 18. งานบำรุงป่าไม้ใช้สอย 3,300 ไร่
 19. งานปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ 400 ไร่
 20. งานปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ (ปีที่ 2-6) 2,000 ไร่
 21. งานปลูกฟื้นฟูสภาพป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ 200 ไร่
 22. งานบำรุงรักษาป่าไม้ 7,850 ไร่
 23. งานส่งเสริมและทดลองปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 1 งาน
 24. งานสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ป่า 1 งาน
 25. ประสานงานประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน 24 ครั้ง