โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  
  

ความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริ เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2534 ให้เร่งรัดพัฒนาอาชีพของ เกษตรกรให้ดีขึ้น โดยการเพิ่มผลผลิตการส่งเสริมให้มีรายได้เสริมจากการเลี้ยงสัตว์ และให้ความรู้ฝึกอบรม และนำผลการดำเนินงานผลิตปศุสัตว์ ขยายผลไปสู่เกษตรกร เพื่อลดการทำไร่เลื่อนลอย การเผาไม้ทำลายป่า และให้มีการปลูกป่าบริเวณศูนย์ฯโป่งแดง โดยไม่มีการตัดป่า หรือถางป่าเดิมออก ให้ปลูกดอกไม้ที่ออกดอกทั้ง 3 ฤดู หรือไม้อื่น ๆ เมื่อโตเต็มที่แล้วให้ทำเส้นทางเดินป่าเพื่อให้นักท่องเที่ยวใช้เป็นเส้นทางเดินป่า และเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระ นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เกี่ยวกับการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าของประเทศไทย ซึ่งนับว่าจะสูญหายและหายากเพิ่มมากขึ้นทุกปี

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. ป้องกันการบุกรุกทำลายป่า และควบคุมไฟป่าบริเวณพระตำหนักและพื้นที่โครงการ
 3. ปลูกและบำรุงป่าเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมให้กลับอุดมสมบูรณ์ดังเดิม
 4. รณรงค์และส่งเสริมการปลูกไม้ใช้สอยโดยการเพาะชำกล้าไม้ เพื่อแจกจ่ายและการปลูกต้นไม้ตามแนว เขต

 

ที่ตั้งโครงการ

ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานป่าไม้เขตแม่สะเรียง

 

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการปี 2537

 

พื้นที่โครงการ

ประมาณ 5,000 ไร่

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1.งานธนาคารอาหารชุมชน (Food bank)

งาน

1

2. งานเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลว แบบธรรมชาติ งาน 1
3. ปลูกป่าทั่วไป ไร่ 500
4. บำรุงป่าไม้ใช้สอย ไร่ 250
5. บำรุงรักษาสวนป่าหวาย ไร่ 600
6.บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี ไร่ 4,000
7. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี ไร่ 2,300
8. เพาะชำหญ้าแฝก

กม.

150,000
9. ทำแนวกันไฟ กล้า 60
10. บำรุงไม้สองข้างทางขึ้นพระตำหนัก (ปีที่ 6) ต้น 5,135
11. จัดทำฝายต้นน้ำ แห่ง 60
12. งานป่าไม้พระตำหนักปางตอง แห่ง 1
13. งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว งาน 1
14. งานสำรวจแหล่งอนุรักษ์พันธุ์เอื้องแซะ พื้นที่ 1
15. งานอำนวยการเตรียมการรับเสด็จ งาน 1
16. งานประชาสัมพันธ์และติดตามผลการดำเนินงาน งาน 1
17. งานปรับปรุงดูแลสวนสาธารณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน

งาน

1

 
 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2537 - 2544 (กรมป่าไม้)

 1. ป้องกันรักษา 60,000 ไร่
 2. ควบคุมไฟป่า 60,000 ไร่
 3. ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่า 1 แห่ง
 4. อำนวยการประชาสัมพันธ์และเตรียมการรับเสด็จฯ 3 งาน
 5. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การปลูกต้นไม้และติดตามประเมินผล 1 งาน
 6. ปลูกต้นไม้ตามแนวเขต และปลูกเสริมป่าธรรมชาติ และงานบำรุงรักษา 5,300 ไร่
 7. ปลูกและบำรุงไม้สองข้างทางขึ้นพระตำหนักปางตอง 5,135 ต้น
 8. ปลูกและบำรุงไม้ใช้สอย 200 ไร่
 9. ปลูกและบำรุงสวนป่าหวาย 500 ไร่
 10. เพาะชำกล้าไม้ 1,180,000 กล้า
 11. เพาะชำหญ้าแฝก 1,250,000 กล้า
 12. เพาะชำกล้าหวาย 170,000 กล้า
 13. แนวกันไฟ 165 กม.
 14. จัดทำฝายต้นน้ำ 288 แห่ง
 15. ปลูกป่าทั่วไป 1,800 ไร่
 16. บำรุงป่าไม้ใช้สอย 350 ไร่
 17. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี 4,600 ไร่
 18. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี 1,800 ไร่
 19. งานป่าไม้พระตำหนักปางตอง 1 งาน
 20. งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 1 งาน
 21. งานพัฒนาแหล่งอนุรักษ์พันธุ์เอื้องแซะ 2 งาน
 22. งานธนาคารอาหารชุมชน 1 งาน
 23. งานปรับปรุงดูแลและพัฒนาสวนสาธารณะ 1 งาน
 24. งานอำนวยการประชาสัมพันธ์และติดตามผลการดำเนินการ 12 เดือน