โครงการพัฒนาพื้นที่ลำน้ำน่านฝั่งขวา จังหวัดอุตรดิตถ์

 

ความเป็นมา

โครงการพัฒนาป่าลำน้ำน่านฝั่งขวาฯ เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2535 สืบเนื่องจากที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำริ กับ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ กปร. เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2534 ที่ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ ให้พิจารณาประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรบ้านน้ำพร้า ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเฉพาะในเรื่องเส้นทางคมนาคม การสาธารณสุข การป่าไม้ การประกอบอาชีพ การชลประทาน ตามความเหมาะสมต่อไป ดังนั้น กรมป่าไม้จึงได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเพื่อสนองแนวพระราชดำริ

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อช่วยเร่งรัดการฟื้นฟูบูรณะทรัพยากรธรรมชาติให้กับพื้นที่บ้านห้วยต้า หมู่ 4 ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้กลับคืนสภาพดีขึ้น จนสามารถที่จะอำนวยประโยชน์ให้กับราษฎรต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน
 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้กับพื้นที่ เป็นการสร้างงานและก่อให้เกิดรายได้ให้กับราษฎรเพิ่มขึ้นต่อไป
 3. เพื่อสนองแนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาพื้นที่ เช่น ฝายชะลอความชื้น (Check dam) และป่าเปียกเพื่อปรับปรุงต้นน้ำลำธาร
 

ที่ตั้งโครงการ

โครงการพัฒนาป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า (ส่วนปลูกป่าภาครัฐ)

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1. ปลูกป่าทั่วไป ไร่ 200
2. ปลูกสร้างสวนป่าหวาย ไร่ 50
3. ปลูกป่าไม้ใช้สอย ไร่ 50
4. เพาะชำหญ้าแฝก กล้า 50,000
5. ฝายต้นน้ำ แห่ง 30
6. งานส่งเสริมการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

งาน

1

 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2539 - 2544

 1. จัดระเบียบชุมชน และรังวัดแบ่งแปลง ซ่อมแปลงที่อยู่อาศัย และที่ทำกิน 1,110 ครอบครัว
 2. ปลูกป่าไม้ใช้สอย และบำรุงรักษา 1,100 ไร่

 3. ปลูกป่าทั่วไป และบำรุงรักษา 3,500 ไร่
 4. ปลูกและบำรุงสวนป่าหวาย 250 ไร่
 5. ปลูกป่าสาธิตและการวิจัย และงานบำรุงรักษา 60 ไร่
 6. เพาะชำหญ้าแฝก 1,440,000 กล้า
 7. เพาะชำกล้าไม้ 560,000 ไร่
 8. ทำแนวกันไฟ 218 กม
 9. บริหารโครงการ 1 งาน
 10. ปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 10 พื้นที่
 11. เพาะชำกล้าหวาย 30,000 กล้า
 12. สำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ 10 พื้นที่
 13. จัดทำแปลงวนเกษตร 10 พื้นที่
 14. รังวัดที่ดินทำกิน 1,000 ไร่
 15. ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ 300 ไร่
 16. ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ (ปีที่ 2-6) 775 ไร่
 17. งานปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการฯ 2 พื้นที่
 18. ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 1 งาน
 19. บำรุงรักษาสวนป่าหวาย (ปีที่ 2-6) 200 ไร่
 20. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี 4,930 ไร่
 21. บำรุงรักษาสวนเดิมเพื่อการสาธิตและวิจัย 60 ไร่
 22. ฝายต้นน้ำ 310 แห่ง
 23. งานบริหารงานโครงการฯ 1 งาน