โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

 
  

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2538 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริกับ นายธานี วิริยะ รัตนาพร ป่าไม้จังหวัดตากให้สนับสนุนราษฎรชาวเขาที่อยู่ในพื้นที่โครงการฯ รักษาสภาพป่าและให้ปลูกไม้โตเร็ว ไว้ใช้สอยประจำหมู่บ้าน เช่น ปลูกไม้ยูคาลิปตัส เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และมีไม้ใช้สอยอย่างเพียงพอ

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 2. เพื่อปลูกฝังให้ราษฎรมีจิตสำนึก มีความรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้
 3. เพื่อให้ราษฎรชาวเขาในพื้นที่โครงการมีส่วนร่วมในการปลูกสร้างสวนป่า ดูแลรักษา และใช้ประโยชน์ จากสวนป่า
 4. เพื่อรักษาสภาพสมดุลของธรรมชาติ
 5. เพื่อเป็นการสร้างแนวกันชนระหว่างป่าธรรมชาติกับพื้นที่จัดสรรและทำกินของราษฎรให้เห็นเด่นชัด เพื่อป้องกันการบุกรุกป่าธรรมชาติ
 6. เพื่อให้ราษฎรมีไม้สำหรับใช้สอยอย่างเพียงพอ
 7. เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้โตเร็วที่ใช้ปลูกในพื้นที่โครงการและเป็นข้อมูลส่งเสริมให้ราษฎร ได้ปลูกทั่วไป

 

ที่ตั้งโครงการ

หมู่บ้านไทยพัฒนา ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานป่าไม้จังหวัดตาก

 

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการปี 2539

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1.แผนงานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ    
   1.1 ปลูกป่าไม้ใช้สอย ไร่ 200
   1.2 บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี ไร่ 600
   1.3 บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี ไร่ 500
   1.4 บำรุงป่าไม้ใช้สอย ไร่ 1,270
   1.5 บำรุงรักษาสวนเดิมเพื่อการสาธิตและวิจัย ไร่ 450
2. แผนงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์    
   2.1งานอำนวยการ และประชาสัมพันธ์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

งาน

1

 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2539 - 2544 (กรมป่าไม้)

 1. ปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์และบำรุงรักษา 1,000 ไร่
 2. ปลูกป่าเพื่อวิจัยและงานบำรุงรักษา 250 ไร่
 3. ปลูกไม้ใช้สอย และงานบำรุงรักษา 250 ไร่
 4. เพาะชำกล้าไม้ 300,000 กล้า
 5. ฝึกอบรมเยาวชนป้องกันรักษาป่า 3 รุ่น
 6. งานอำนวยการและประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกัน และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
 7. บริหารโครงการ 1 โครงการ
 8. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี 100 ไร่
 9. บำรุงรักษาสวนเดิมเพื่อการสาธิตและวิจัย 450 ไร่