โครงการฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่อำเภอไชยปราการและพื้นที่ข้างเคียง จังหวัดเชียงใหม่

 
 

ความเป็นมา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2536 ความโดย สรุป คือ ให้ฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายบริเวณแนวดอยอ่างขาง บ้านถ้ำง๊อบ บ้านสินชัย เขตกิ่งไชยปราการ ต่อเขตอำเภอ เชียงดาว ซึ่งถูกบุกรุกถากถางและเผาทำลายป่าเป็นพื้นที่บริเวณกว้าง

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อรักษาสภาพป่าที่ยังคงสมบูรณ์อยู่ไม่ให้ถูกทำลายต่อไป
 2. เพื่อฟื้นฟูสภาพต้นน้ำลำธาร และจัดให้มีทั้งไม้ป่าธรรมชาติและป่าไม้ใช้สอยและป่าชุมชนประจำหมู่บ้าน
 3. เพื่อให้ราษฎรกลุ่มเป้าหมาย (ชาวเขาเผ่าลีซอ) ซึ่งอพยพมาจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยให้มีรายได้ เลี้ยงตนเอง โดยเป็นแรงงานปลูกสร้างสวนป่า
 4. เพื่อให้ราษฎรมีที่ทำกินเป็นหลักแหล่งโดยให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้โดยไม่ทำลายทรัพยากร
 

ที่ตั้งโครงการ

เขตกิ่งอำเภอไชยปราการ ต่อเขตอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สำนักป้องกันและปราบปราม

 

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการปี 2537

 

พื้นที่โครงการ

ประมาณ 150,000 ไร่

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1. แผนงานประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
   
   1.1 งานประสานงานชุมชน และประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ ดิน และ น้ำ

 เดือน

12
   1.2 งานพัฒนาสวนป่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

งาน

1
   1.3 งานแปลงสาธิตป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน งาน 1
2. แผนงานฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำลำธาร    
   2.1 บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี ไร่ 2,600
   2.2 บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี ไร่ 1,900
   2.3 บำรุงไม้ใช้สอย ไร่ 600
   2.4 บำรุงรักษาสวนเดิมเพื่อการสาธิตและวิจัย ไร่ 90
   2.5ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ (ปีที่ 2-6) ไร่ 1,600
   2.6 ทำแนวกันไฟ

กม.

40
 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2537 - 2544 (กรมป่าไม้)

 1. งานควบคุมไฟป่าและประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ 150,000 ไร่
 2. งานอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า 4 รุ่น
 3. งานปลูกและบำรุงป่าไม้ใช้สอย 500 ไร่
 4. งานปลูกและบำรุงรักษาป่า 4,200 ไร่
 5. งานปลูกป่าสาธิตระบบเกษตรป่าไม้ 60 ไร่
 6. งานบำรุงรักษาสวนเดิมเพื่อการสาธิตและวิจัย 90 ไร่
 7. งานบำรุงรักษาสวนเดิม (อายุ 2-6 ปี) 4,000 ไร่
 8. งานบำรุงรักษาสวนเดิม (อายุ 7-10 ปี) 1,500 ไร่
 9. งานจัดทำฝายต้นน้ำ 160 แห่ง
 10. ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ 1,200 ไร่
 11. ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ (ปีที่ 2-6) 2,400 ไร่
 12. เพาะชำกล้าไม้ 340,000 กล้า
 13. งานอำนวยการ ประสานงานและแผนงาน 1 งาน
 14. จัดทำแนวกันไฟ 136 กม.
 15. ติดตั้งระบบไฟฟ้า 1 แห่ง
 16. ประสานงานชุมชนและประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ 12 เดือน