โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านห้วยหญ้าไซ จังหวัดเชียงราย

 

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2542 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยหญ้าไซ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริแก่ นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ พระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ให้ดำเนินการสำรวจและจัดหาพื้นที่จัดตั้งเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
  2. เพื่อให้ราษฎรมีความรู้สึกรัก และหวงแหนป่าไม้ที่มีอยู่และที่ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่
  3. เพื่อให้ราษฎรเกิดความรู้สึกมีความมั่นคงในครอบครัวและชุมชนที่อาศัยอยู่
  4. เพื่อให้แหล่งน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติและที่สร้างขึ้นที่มีอยู่ในโครงการและรอบๆ มีความชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์ตลอดไป
 

ที่ตั้งโครงการ

หมู่บ้านห้วยหญ้าไซ หมู่ที่ 11 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1. สำนักงานป่าไม้เขตเชียงราย
2. สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ส่วนอนุรักษ์ต้นน้ำ)

 

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มตั้งแต่ปี 2542

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

แผนงานพัฒนาป่าไม้    
ปลูกป่าทั่วไป ไร่ 200
เพาะชำหญ้าแฝก กล้า 50,000
บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี ไร่ 500
ทำแนวกันไฟ กม. 5
ฝายต้นน้ำ แห่ง 30
งานอำนวยการและบริหารโครงการ

งาน

1

 

ผลการดำเนินงานปี 2543 (กรมป่าไม้)

  1. สำรวจออกแบบและก่อสร้างถนนป่าไม้ลำลอง 10 กิโลเมตร
  2. งานอำนวยการ 1 งาน
  3. ปลูกป่าทั่วไป 500 ไร่
  4. สร้างฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน 50 แห่ง