โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านขุนวิน จังหวัดเชียงใหม่

 

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2543 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร และทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ บ้านขุนวิน หมู่ที่ 16 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ผู้บัญชาการทหารบก พลโทวัธนชัย ฉายเหมือนวงค์ แม่ทัพภาคที่ 3 นายประวิทย์ สีห์โสภณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายดนุชา สินธุวานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงาน โครงการ 3 สำนักงาน กปร. และนายบุญชนะ กลั่นคำสอน ป่าไม้เขตเชียงใหม่ เข้าเฝ้ารับเสด็จและถวายรายงาน

ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทอดพระเนตรสภาพหมู่บ้านและพระราชทานพระราชดำริแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านขุนวิน ซึ่งมีประชากรประมาณ 27 ครอบครัว 122 คน ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปให้เหมาะสมกับสภาพชุมชนแบบเดิม และให้เป็นไปตามความต้องการและความสนใจของราษฎร โดยมิให้ผลการพัฒนาไปเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของราษฎรในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการรักษาสภาพชุมชนแบบเดิม และเป็นการหวงแหนพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารซึ่งราษฎรได้ร่วมใจกันปฏิบัติกันมาแล้วเป็นอย่างดีไว้ ทั้งนี้โดยทรงเน้นถึงการพึ่งพาตนเองของชุมชนในลักษณะของคนอยู่กับป่าเป็นหลัก

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อลดปัญหาการเรียกร้องเอกสารสิทธ์ในพื้นที่ทำกิน ซึ่งจะทำให้ราษฎรมีสิทธิครอบครองพื้นที่ทำกิน ซึ่งจะทำให้ราษฎรมีสิทธิครอบครองพื้นที่ทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เพื่อลดปัญหาการบุกรุก ทำลายป่า และลดปัญหาจากภัยของไฟป่า
 3. เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแหล่งอาหารชุมชน
 4. เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาเสื่อมโทรมจากการบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยของราษฎร

 

ที่ตั้งโครงการ

บ้านขุนวิน หมู่ที่ 16 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานป่าไม้เขตเชียงใหม่

 

ระยะเวลาดำเนินการ

1 ตุลาคม 2544 30 กันยายน 2545

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1. แผนงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า    
   1.1 งานส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า งาน 1
   1.2 งานธนาคารอาหารชุมชน งาน 1
2. แผนงานพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่า    
   2.1 ปลูกป่าทั่วไป ไร่ 100
   2.2 ปลูกสร้างสวนป่าหวาย ไร่ 100
   2.3 ปลูกป่าไม้ใช้สอย ไร่ 100
   2.4 เพาะชำหญ้าแฝก กล้า 50,000
   2.5 บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี ไร่ 400
   2.6 บำรุงป่าไม้ใช้สอย ไร่ 300
   2.7 ทำแนวกันไฟ กม. 5
   2.8 ฝายต้นน้ำ แห่ง 30
3. แผนงานบริหารโครงการ    
   3.1 งานอำนวยการและประสานงาน งาน 1
   3.2 ฝึกอบรม

รุ่น

1

 

ผลการดำเนินงานปี 2543 2544 (กรมป่าไม้)

 1. อบรม ร.ส.ท.ป. 1 รุ่น
 2. ปลูกป่าไม้ใช้สอย (ป่า 3 อย่าง) 300 ไร่
 3. ปลูกป่าเปียก 200 ไร่
 4. ปลูกป่าทั่วไป 200 ไร่
 5. บำรุงป่าไม้ใช้สอย 100 ไร่
 6. บำรุงป่าเปียก อายุ 2-6 ปี 100 ไร่
 7. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี 100 ไร่
 8. ฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน 45 แห่ง
 9. แนวกันไฟ 5 กิโลเมตร
 10. งานรังวัดกำหนดขอบเขตพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัย 1 งาน
 11. งานป้องกันรักษาป่าและไฟป่าโดยชุมชน 1 งาน
 12. งานส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า 1 งาน
 13. งานอำนวยการประสานงาน 1 งาน
 14. งานติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน 1 งาน