โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน จังหวัดน่าน

 

ความเป็นมา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2543 ณ บ้านจูนใต้ ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ทรงเห็นสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรที่มีความด้อยโอกาส ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการช่วยเหลือราษฎรบ้านกอก และบ้านบริวาร ซึ่งประกอบด้วย บ้านจูนใต้ บ้านจูนเหนือบ้านกอกหลวง และบ้านกอกน้อย โดยเริ่มกระบวนการพัฒนาที่มีรากฐานความต้องการของราษฎรอย่างแท้จริง จากภายในหมู่บ้านออกสู่สังคมภายนอกในลักษณะค่อยๆเป็น ค่อยๆไป ตามกรอบแนวคิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แบบเศรษฐกิจพอเพียง

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และจัดการดินและน้ำในพื้นที่ลาดชัน
  2. เพื่อส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของราษฎรที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง
  3. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง
  4. เพื่ออนุรักษ์และจัดการดินและน้ำในพื้นที่ลาดชัน ป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน
  5. เพื่อระดมแผนงานโครงการของหน่วยงานจากภาครัฐ เอกชน และชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย
 

ที่ตั้งโครงการ

หมู่บ้านบ้านกอก หมู่ที่ 11 ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานป่าไม้จังหวัดน่าน

 

พื้นที่ดำเนินการ

มีพื้นที่โครงการประมาณ 14,337 ไร่

 

ระยะเวลาดำเนินการ

1 ตุลาคม 2544 30 กันยายน 2545

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

แผนงานจัดการทรัพยากรป่าไม้    
1. ปลูกป่าทั่วไป ไร่ 300
2. ปลูกสร้างสวนป่าหวาย ไร่ 50
3. ปลูกป่าไม้ใช้สอย ไร่ 50
4. เพาะชำหญ้าแฝก กล้า 50,000
5. ทำแนวกันไฟ กม. 15
6. ฝายต้นน้ำ แห่ง 30
7. งานส่งเสริมการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง งาน 1
8. งานจัดระเบียบชุมชน งาน 1
9. งานอำนวยการและบริหารโครงการ งาน 1
10. ฝึกอบรม

รุ่น

1

 

ผลการดำเนินงานปี 2544 (กรมป่าไม้)

  1. สำรวจจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านป่าไม้ เศรษฐกิจ สังคมและการติดตามประเมินผลในพื้นที่ 1 งาน
  2. สำรวจรวบรวมและอนุบาลพันธุ์ไม้มีค่าและกินได้ 1 งาน
  3. อบรมสร้างกลุ่มประชาสัมพันธ์แก่ราษฎร 1 รุ่น
  4. ปรับปรุงถนนป่าไม้ 10.5 กิโลเมตร
  5. งานบริหารและอำนวยการ 1 งาน