โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดกำแพงเพชร

 

ความเป็นมา

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีดำริ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2537 กับนายผ่อง เล่งอี้ อธิบดีกรมป่าไม้ พลโทยิ่งยส โชติมาย แม่ทัพภาคที่ 3 นายศิวะ แสงมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ความโดยสรุป คือ

     1. ให้จัดหาพื้นที่ทำกินให้แก่ชาวเขาบ้านแม่พืช และบ้านแปลงที่สี่ที่เคยอาศัยในเขตอุทยานแห่งชาติคลองลาน และอุทยานแห่งชาติแม่วงศ์ โดยจัดที่ทำกินในครอบครัวละ 5 ไร่
    2. พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขา โดยจัดอาชีพให้ผู้ชายรับจ้างปลูกป่า ผู้หญิงทำเครื่องเงิน เย็บปัก จักสาน
    3. ส่งเสริมให้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ท่องเที่ยว จะทำให้ขายสินค้าของที่ระลึกได้

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า ซึ่งเป็นต้นน้ำลำธาร ลำน้ำแม่วงศ์ คลองสวนหมาก คลองวังเจ้า ให้กลับมีความสมบูรณ์ดังเดิม
 2. เพื่อช่วยให้ราษฎรซึ่งขาดแคลนที่ดินทำกิน ทำไร่เลื่อนลอยได้มีที่ดินเป็นหลักแหล่ง ไม่บุกรุกแผ้วถางป่า ทำไร่เลื่อนลอยอีกต่อไป
 

ที่ตั้งโครงการ

บ้านอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาต กิ่งอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานป่าไม้จังหวัดกำแพงเพชร

 

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการปี 2538

 

พื้นที่โครงการ

ประมาณ 20,000 ไร่

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1. งานอำนวยการและป้องกันรักษาป่า ไร่ 20,000
2. บำรุงรักษาสวนเดิมเพื่อการสาธิตและวิจัย ไร่ 100
3. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี ไร่ 1,849
4. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี ไร่ 1,700
5. เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป กล้า 50,000
6. เพาะชำหญ้าแฝก กล้า 200,000
7. เพาะชำกล้าหวาย กล้า 50,000
8. ทำแนวกันไฟ

กม.

20
9. ฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน แห่ง 30
10. อบรม รุ่น 1
11. งานสาธิตและส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพร งาน 1
12. งานธนาคารอาหารชุมชน (Food bank) งาน 1
13. งานสำรวจและประชาสัมพันธ์

งาน

1

 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2538 - 2544

 1. ป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่โครงการ 20,000 ไร่
 2. ปลูกและบำรุงรักษาแปลงสาธิตและวนเกษตร 100 ไร่
 3. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี 3,600 ไร่
 4. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี 400 ไร่
 5. บำรุงสวนเดิมเพื่อการสาธิตและวิจัย 100 ไร่
 6. เพาะชำกล้าแฝก 200,000 กล้า
 7. เพาะชำกล้าไม้ 580,000 กล้า
 8. ปลูกและบำรุงรักษาป่า 4,000 ไร่
 9. จัดทำแนวกันไฟ 10 กิโลเมตร
 10. งานอำนวยการและป้องกันรักษาป่า 20,000 ไร่