โครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี

 

ความเป็นมา

ในปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ได้ถูกบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าเป็นจำนวนมาก เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อม และความสมดุลย์ของธรรมชาติส่งผลกระทบต่อมวลมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม พันธุ์ไม้และสัตว์ป่าบางชนิดเริ่มหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ แหล่งต้นน้ำลำธารด้อยคุณภาพ ราษฎรที่อยู่อาศัยในพื้นที่ราบขาดแคลนน้ำอุปโภคไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรม

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดสร้างเป็นอุทยานพิเศษเฉลิมฉลองแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเจริญพรรษา 5 รอบ
 2. เพื่อป้องกันทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม้และสัตว์ป่า รวมทั้งแหล่งต้นน้ำลำธารในพื้นที่ป่า 215,996 ไร่
 3. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัย และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการนันทนาการของประชาชนในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง
 4. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าในบริเวณที่ถูกบุกรุก และบำรุงป่าธรรมชาติเสื่อมโทรมให้กลับฟื้นคืนสภาพเดิม
 5. เพื่อให้ราษฎรในท้องถิ่นมีรายได้จากการรับจ้างของโครงการ ไม่อพยพหรือบุกรุกป่าสงวนอีกต่อไปพร้อมทั้งพัฒนาอาชีพ ของราษฎรที่ร่วมโครงการให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

 

ที่ตั้งโครงการ

บริเวณพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ท้องที่ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานป่าไม้จังหวัดราชบุรี

 

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการ พ.ศ.2536

 

พื้นที่โครงการ

ประมาณ 215,996 ไร่

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1.งานป้องกันรักษาป่า ไร่ 215,996
2.บำรุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี ไร่ 100
3.บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี ไร่ 200
4.บำรุงรักษาสวนเดิมเพื่อการสาธิตและวิจัย ไร่ 25
5.ประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และงานอำนวยการติดตามประเมินผล

ครั้ง

 

12

 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2535 2544 (กรมป่าไม้)

 1. ตรวจตราเพื่อการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า รวม 215,996 ไร่
 2. ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า รวม 215,996 ไร่
 3. เพาะชำกล้าไม้ 1,250,000 กล้า
 4. ปลูกและบำรุงป่า 500 ไร่
 5. บำรุงรักษาสวนเดิม (ปีที่ 2-6) 300 ไร่
 6. บำรุงรักษาสวนเดิม (ปีที่ 7-10) 300 ไร่
 7. บำรุงรักษาสวนเดิมเพื่อการสาธิตและวิจัย 25 ไร่
 8. ส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้ไผ่เพื่อการสนับสนุนการจักสานตามโครงการศิลปาชีพ 1 งาน
 9. งานอำนวยการประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและงานอำนวยการติดตาม
 10. ประเมินผล 12 ครั้ง

 11. ติดตั้งระบบไฟฟ้า 1 แห่ง