โครงการปรับปรุงพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสุริโยทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ความเป็นมา

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริแก่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี ขณะเริ่มโครงการ และนายบรรจง กันตวิรุฒ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 สรุปประเด็นสำคัญ คือ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณโครงการพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเมื่อปลายปี 2538 โดยให้พิจารณาปรับปรุงให้สามารถรับน้ำได้เพิ่มมากขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อพื้นที่ที่ทำการเกษตรในฤดูแล้ง รวมทั้งให้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้คงสภาพเดิม

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ที่เสื่อมโทรมจากภาวะน้ำท่วมเมื่อปี 2538
  2. ปรับสภาพภูมิทัศน์โดยรอบโครงการให้อยู่ในสภาพสวยงาม เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
 

ที่ตั้งโครงการ

บริเวณทุ่งมะขามหย่อง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานป่าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1. งานดูแลรักษาสวนและพื้นที่โครงการ

งาน

1

 

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2542 2544 (กรมป่าไม้)

  1. งานบำรุงรักษาต้นไม้ใหญ่และไม้พุ่มโดยรอบ 6,000 ต้น
  2. งานบำรุงรักษาแปลงปลูกไม้ชนิดต่างๆ เนื้อที่ 30 ไร่
  3. งานบำรุงรักษาสภาพภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณโครงการ 1 งาน