โครงการสวนป่าสิริเจริญวรรษ จังหวัดชลบุรี

 

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลขาธิการสำนักงาน กปร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเข้าเฝ้าฯ ณ อาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดา และได้พระราชดำริเกี่ยวกับงานพัฒนาสรุปได้ดังนี้ ให้พิจารณาจัดทำโครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่บริเวณเขาชีโอน ติดกับเขตวัดญาณสังวราราม อยู่ในเขตตำบลนาจอมเทียน อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาได้น้อมเกล้าฯ ถวาย จำนวนประมาณ 360 ไร่ และพื้นที่โดยรอบโครงการป่าสิริเจริญวรรษ มีอาณาเขตตามแนวสันเขาสูงทางด้านทิศเหนือและใต้ สำหรับด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ให้ใช้แนวที่พ้นจากเขตโครง การพอประมาณ สมควรจัดทำเป็นโครงการปลูกป่าปริมณฑลตามความเหมาะสม

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อดูแลรักษาสวนป่าสิริเจริญวรรษให้มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งอนุรักษ์ดินและน้ำ และเป็นที่ อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนตลอดไป
 2. เพื่อให้เป็นแหล่งทัศนศึกษาและที่พักผ่อนหย่อนใจของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
 3. เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่เสื่อมโทรมให้กลับฟื้นคืนสภาพป่าที่สมบูรณ์
  

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักป่าไม้เขตศรีราชา

 

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการปี 2534

 

พื้นที่โครงการ

ประมาณ 3,900 ไร่

 
แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1.งานบริหารโครงการ โครงการ 1
2.บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี ไร่ 210
3. งานดูแลรักษาสวนศึกษาธรรมชาติต่างๆ งาน 1
4.งานทางเดินศึกษาธรรมชาติและป้ายสื่อความหมาย

งาน

1

  

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ 2534 - 2544 (กรมป่าไม้)

 1. งานป้องกันรักษาพื้นที่และบริหารโครงการ 1 โครงการ

 2. งานเพาะชำกล้าไม้ 280,000 กล้า
 3. งานอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า 1 รุ่น

 4. ปลูกและบำรุงรักษาป่า 300 ไร่
 5. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี 300 ไร่

 6. งานสวนศึกษาธรรมชาติ 1 แห่ง
 7. งานประชาสัมพันธ์ทางเดินศึกษาธรรมชาติ 1 งาน

 8. ฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน 20 แห่ง
 9. งานสำรวจพื้นที่เพื่อผนวกเข้าเป็นพื้นที่โครงการ 1 งาน

 10. งานจัดทำโป่งเทียม 10 จุด
 11. งานจัดทำศาลานิทรรศการชั่วคราว 70 ไร่

 12. งานจัดทำแบบจำลองทางเดินศึกษาธรรมชาติ 1 งาน
 13. งานสวนรวมพันธุ์กล้วยไทย 1 งาน

 14. งานสวนรวมพันธุ์ไม้ดอกหอมไทย 1 งาน
 15. หอดูสัตว์ 1 หอ

 16. โรงอนุบาลสัตว์ 1 หลัง

 17. อาคารสำนักงาน 1 หลัง

 18. ติดตั้งระบบไฟฟ้า 1 แห่ง

 19. หอพักน้ำส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ 1 หอ

 20. ปลูกพืชอาหารสัตว์ 50 ไร่

 21. บำรุงทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 100 ไร่