โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า พื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด
ภาคตะวันออก
(พื้นที่ที่ 1 - 5)

  

  

ความเป็นมา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชประสงค์ ให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด เพื่อให้คงความอุดมสมบูรณ์สำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร โดยให้ดำเนินการในรูปโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการนี้สำนักราชเลขา โดยท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ได้มีหนังสือ ที่

รล 0009/3244 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2536แจ้งกรมป่าไม้ให้พิจารณาประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการ เพื่อสนองพระราชดำริ

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าธรรมชาติที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียว และแห่งสุดท้ายในภาคตะวันออก
 2. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกบุกรุกและเสื่อมสภาพให้กลับคืนสู่สภาพป่าที่สมบูรณ์โดยเร็ว
 3. เพื่อศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย และสำรวจหาข้อมูลทางวิชาการในการสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 4. เพื่อพัฒนาอาชีพราษฎรในพื้นที่โครงการพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 5 โครงการ (โครงการหมู่บ้านป่าไม้เดิมให้มีสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้)
 5. ทำการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนบริเวณแนวกันชนรอบเขตอนุรักษ์ ให้มีความรู้ มีจิตสำนึก และเล็งเห็นความสำคัญของป่ารอยต่อ 5 จังหวัด โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการและอนุรักษ์
   

ที่ตั้งโครงการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สระแก้ว และจันทบุรี โดยเฉพาะพื้นที่โครงการฯ ป่าแควระบม-สียัด (1), (2) ป่าเขาฉกรรจ์-โนนสาวเอ้ (1), (2) และ (3) และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน

  

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

 

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการปี 2539

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1.แผนงานพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ    
    1.1 บำรุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี ไร่ 400
    1.2 บำรุงป่าเพื่อการวิจัย ไร่ 200
    1.3 เพาะชำกล้าหวาย กล้า 125,000
    1.4 จัดทำแนวกันไฟ กม. 50
2. แผนงานทดลองและสาธิต    
    2.1 ดูแลแปลงทดลองวนเกษตร 3 พื้นที่ ไร่ 30
    2.2 ทดลองจัดทำแปลงวนเกษตร ไร่ 28
    2.3 สาธิตและรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพร งาน 1
    2.4 สาธิตและขยายพันธุ์หญ้าแฝก งาน 1
    2.5 สำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ป่า งาน 1
3. แผนงานบริหารและประชาสัมพันธ์    
    3.1 บริหารและจัดการศูนย์ปฏิบัติการป่าไม้ งาน 1
    3.2 ประสานงานและประชุมในพื้นที่ งาน 1
    3.3 งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ งาน 1
  

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2537 - 2544 (กรมป่าไม้)

 1. 1. จัดตั้งหน่วยพิทักษ์ป่าเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้และล่าสัตว์ในจุดที่ล่อแหลม 14 หน่วย

 2. 2. ประสานการดำเนินงานอพยพราษฎร 20 หมู่บ้าน 904 ครอบครัว

 3. ผนวกพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดเข้าเป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 576,188 ไร่
 4. จัดแปลงที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน 2,389 ครอบครัว
 5. ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ 4 แห่ง ฝาย 1 แห่ง สระ 2 สระ บ่อบาดาล 23 บ่อ บ่อน้ำตื้น 27 บ่อ
 6. สร้างถนน 149 กม.

 7. สร้างสะพาน 1 แห่ง

 8. สร้างโรงเรียนถาวร 2 แห่ง และโรงเรียนชั่วคราว 2 แห่ง

 9. ปลูกป่าเพื่อบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ 13,870 ไร่

 10. ปลูกป่าไม้ใช้สอยชุมชน 150 ไร่

 11. ปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร 9,184 ไร่

 12. การจัดตั้งหน่วยดับไฟป่า 2 หน่วย

 13. ฝึกอบรมและเสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ธรรมชาติ 6 รุ่น

 14. ปลูกป่าเพื่อการ วิจัย 400 ไร่

 15. เพาะชำกล้าไม้ 1,100,100 กล้า

 16. เพาะชำหญ้าแฝก 1,730,000 กล้า

 17. เพาะชำกล้าหวาย 347,000 กล้า

 18. ปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศน์ 500 ไร่

 19. จัดทำฝายต้นน้ำลำธาร 30 แห่ง

 20. แปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพร 20 ไร่

 21. แปลงสาธิตและขยายพันธุ์หญ้าแฝก 40 ไร่

 22. บริหารและอำนวยการในพื้นที่ 10 รุ่น

 23. ปลูกป่ากันชน 300 ไร่

 24. จัดทำแนวกันไฟ 70 กม.

 25. งานดูแลรักษาแปลงทดลองวนเกษตร 30 ไร่

 26. งานจัดทำแปลงงานเกษตร 2 แปลง 28 ไร่

 27. บริหารและอำนวยการกลาง 1 โครงการ

 28. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 งาน

 29. จัดพิมพ์เอกสารและสื่อเผยแพร่ 1 งาน

 30. จัดตั้งหน่วยพิทักษ์ชั่วคราว 3 หน่วย

 31. ขุดสระน้ำ ปริมาตร 4,768 ลูกบาศก์เมตร

 32. สำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ป่า 28 ไร่

 33. ประสานงานและอำนวยการในพื้นที่ 5 โครงการ

 34. บริหารและจัดการศูนย์ปฏิบัติการป่าไม้ 1 งาน

 35. บำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี 400 ไร่

 36. บำรุงป่าเพื่อการวิจัย 200 ไร่