โครงการพัฒนาป่าปากน้ำปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

ความเป็นมา

เป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้รักษาพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อเป็นแหล่งรักษาระบบนิเวศป่าชายเลน

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นศูนย์สาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน และเป็นศูนย์สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
  2. เพื่อเป็นแหล่งขยายพันธุ์พืชพันธุ์ที่ดีและเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศของท้องถิ่น
  3. เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง
  4. ก่อให้เกิดอาชีพใหม่ เช่น การประมง การปลูกพืชชนิดใหม่
 

ที่ตั้งโครงการ

ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานป่าไม้เขตเพชรบุรี

 

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการปี พ.ศ.2544

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1. งานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายหาด งาน 1
2. งานศึกษาทดลองเลี้ยงปูในบ่อดิน งาน 1
3. งานดูแลสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ

งาน

1

 

 

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2543 - 2544 (กรมป่าไม้)

  1. จัดทำสื่อความหมายธรรมชาติ 155 ป้าย
  2. จัดทำคู่มือเรื่องป่าชายเลน 500 เล่ม
  3. งานดูแล รักษา และจัดการบริการให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป บริเวณทางเดินศึกษาธรรมชาติ 1 งาน
  4. งานศึกษาทดลองการเลี้ยงปูทะเลในป่าชายเลนที่ปลูกในบ่อดินซีงเคยผ่านการเลี้ยงกุ้งมาก่อน 1 งาน