โครงการพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ความเป็นมา

          กระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานจาก จ.พระนครศรีอยุธยาว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราชดำริว่า สมควรจะได้มีการพิจารณาจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรขึ้น ณ บริเวณทุ่งภูเขาทอง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และต่อเนื่องกับทุ่งมะขามหย่อง อันเป็นสถานที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระสุริโยทัยในปัจจุบัน

          กระทรวงมหาดไทยน้อมเกล้าฯ รับพระราชทานพระราชดำริดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานก่อสร้าง โดยใช้งบประมาณก่อสร้างของสำนักงานคณะกรรมการเพื่อประสานงานพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2538 เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

  

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อฟื้นฟูสภาพต้นไม้ที่เสื่อมโทรมบริเวณรอบโครงการให้กลับฟื้นคืนสภาพ และสวยงามดังเดิม
  2. เพื่อปลูกต้นไม้ และบำรุงรักษาบริเวณรอบพื้นที่โครงการ และบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำให้มีความสวยงาม เพื่อให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนทั่วไป

 

ที่ตั้งโครงการ

บ้านทุ่งภูเขาทอง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานป่าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการ ปี พ.ศ. 2544

  

พื้นที่โครงการ

ประมาณ 1,075

  

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1. งานดูแลรักษาสวน และพื้นที่โครงการ

งาน

1

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2542 2544 (กรมป่าไม้)

1. บำรุงรักษาต้นไม้ใหญ่โดยรอบบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ จำนวน 7,049 ต้น