โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี

 

ความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริ เมื่อเดือนธันวาคม 2524 กับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้พิจารณาจัดตั้งศูนย์กลางการพัฒนาขึ้นในพื้นที่ที่เหมาะสมของจังหวัดจันทบุรี เพื่อยกระดับการพัฒนาให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรนำไปปฏิบัติโดยให้ใช้เงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อคราวเสด็จ จ.จันทบุรี เป็นเงินทุนก่อสร้าง ต่อมาทรงมีพระราชดำริกับ ม.จ. จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ องคมนตรี โดยสรุปว่า ให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาเพื่อพัฒนาที่ดินชายทะเลบริเวณพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบน เพื่อพัฒนาการประมงชายฝั่งอนุรักษ์ป่าชายเลนและสภาพแวดล้อมโดยรอบ

 

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่ออนุรักษ์สภาพป่าที่สมบูรณ์ให้คงสมบูรณ์ตลอดไป
 2. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้กลับฟื้นคืนสภาพป่าที่สมบูรณ์โดยการปลูกสร้างสวนป่า
 3. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ราษฎรในโครงการฯ และบริเวณใกล้เคียงมีจิตสำนึกในการ อนุรักษ์ป่า
 

ที่ตั้งโครงการ

หมู่ที่ 9 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
 • สำนักงานป่าไม้เขตศรีราชา
 • สำนักงานป่าไม้จังหวัดจันทบุรี

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการปี 2536

 

พื้นที่โครงการ

ประมาณ 36,000 ไร่

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1.แผนงานบริหารและอำนวยการ    
    1.1 งานบริหารและอำนวยการในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง กระเบน งาน 1
2. แผนงานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์    
    2.1 งานสวนรวมพันธุ์ไม้ป่าชายเลน งาน 1
    2.2 งานศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน งาน 1
    2.3 งานดูแลรักษาสวนรุกขชาติแหลมเสด็จ

งาน

1

3. แผนงานวิจัย    
    3.1 งานทดลองปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนในพื้นที่เลนงอก งาน 1
    3.2 งานทดลองปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนในพื้นที่ผ่านการทำนากุ้ง งาน 1
    3.3 งานทดลองปลูกพันธุ์ไม้โตเร็วเพื่อทำเครื่องมือการประมงพื้นบ้าน งาน 1
4. แผนงานจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
    4.1 งานป้องกันรักษาป่า ไร่ 31,307
    4.2 งานบำรุงป่าไม้ใช้สอย ไร่ 700

 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2535 - 2544 (กรมป่าไม้)

 1. งานบริหารและอำนวยการในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 1 งาน
 2. งานสำรวจศึกษาและวิจัยด้านป่าไม้ 19 โครงการ
 3. งานสวนรวมพันธุ์ไม้ป่าชายเลน 1 งาน
 4. งานเพาะชำกล้าไม้ 1,120,000 กล้า
 5. งานป้องกันรักษาป่า 31,307 ไร่
 6. งานส่งเสริมราษฎรปลูกป่า 132 ไร่
 7. งานปลูกป่าตามแนวคลอง ถนน ริมแม่น้ำ 1 งาน
 8. งานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 1 งาน
 9. งานอำนวยการประสานงานและติดตามผล 1 งาน
 10. ปลูกและบำรุงป่าไม้ใช้สอย 700 ไร่
 11. งานศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน 1 งาน
 12. งานศึกษา ทดลองด้านป่าไม้ 4 โครงการ
 13. งานปลูกและบำรุงป่าตามแนวถนน คลองและแม่น้ำ 1 งาน
 14. งานบำรุงป่าไม้ใช้สอย 700 ไร่
 15. งานทดลองปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนในพื้นที่เลนงอก 1 งาน
 16. งานทดลองปลูกพันธุ์ไม้ป่าพรุในพื้นที่ผ่านการทำนากุ้ง 1 งาน
 17. งานศึกษาวนวัฒน์วิธีที่เหมาะสมในการจัดการไม้เสม็ดเพื่อใช้สอยของชุมชน 1 งาน
 18. งานสำรวจกำลังผลิตไม้เพื่อการประมง 1 งาน