โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

ความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ สรุปได้ดังนี้

 1. พระราชดำริเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2540 ให้พิจารณาดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี โดยรูปแบบเช่นเดียวกับการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี และโครงการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี
 1. พระราชดำริเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2541 และเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2541
 • ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกโดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งจะทำให้ประหยัดงบประมาณไปได้มาก
 • ปลูกสับปะรดที่คุณภาพไม่จำเป็นต้องดีนักสำหรับเป็นอาหารช้าง โดยให้ชาวบ้านมาช่วยดูแลพืชอาหารช้าง พร้อมทั้งให้ค่าตอบแทนเขาด้วย
 • ทำ Check dam ในพื้นที่ที่เหมาะสม
 • พัฒนาที่ดินและสร้างความชุ่มชื้นในดิน โดยใช้หญ้าแฝก
 • ควรพิจารณาเก็บกักน้ำให้ใช้ได้ตลอดปี โดยสร้างฝายหรือเขื่อนเก็บกักน้ำ
 •  
 1. พระราชดำริเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2542 และเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2542
 • ช้างควรอยู่ในป่า เพียงแต่ต้องทำให้ป่ามีอาหารช้างให้เพียงพอ โดยการไปสร้างอาหารโดยนำพืชที่เป็นอาหารและเมล็ดพันธุ์พืชไปปลูกและโปรยเพิ่มเติมอีก เพื่อจะได้เป็นอาหารช้างของป่าให้กระจาย เป็นแหล่งเล็กๆ
 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้และระบบนิเวศให้กลับคืนโดยเร็วที่สุด โดยใช้รูปแบบในการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ
 2. เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้สำหรับสัตว์ป่าให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสงบสุข และใกล้เคียงธรรมชาติดั้งเดิมมากที่สุด
 3. เพื่อปรับปรุงสภาพพื้นที่ที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เพื่อจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนและสัตว์ป่า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
 4. เพื่อคุ้มครองป้องกันพื้นที่ป่าในบริเวณโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง มิให้ถูกบุกรุกทำลาย ตลอดจนป้องกันการลักลอบล่าสัตว์ป่า และมิให้สัตว์ป่าลงมาในบริเวณพื้นที่ของราษฎร
 5. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและความสำนึกรับผิดชอบที่ดีงามต่อประเทศชาติให้กับประชาชนในท้องถิ่น และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า
 

ที่ตั้งโครงการ

ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานป่าไม้เขตเพชรบุรี

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี ไร่ 4,690
2. งานอำนวยการและบริหารโครงการ

งาน

1

 

 

 

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2542 - 2544 (กรมป่าไม้)

 1. จัดทำ Check dam B 11 แห่ง
 2. จัดทำ Check dam C 243 แห่ง
 3. บำรุงรักษาฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร 11 แห่ง
 4. บำรุงรักษาฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน 243 แห่ง
 5. จัดทำโป่งเทียม 30 แห่ง
 6. ปลูกป่า 2,395 ไร่
 7. ปลูกป่าอาหารช้าง 500 ไร่
 8. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี 4,690 ไร่
 9. บำรุงป่าในพื้นที่เร่งด่วนอายุ 2-6 ปี 175 ไร่
 10. ทำแนวกันไฟ 91 กม.
 11. บำรุงคุ้มครองลูกไม้ 120 ไร่
 12. งานป้องกันดูแลช้างป่าไม่ให้เข้ามาทำลายแปลงปลูกป่าและป้องกันไฟป่า 1 งาน
 13. งานฟื้นฟูสภาพป่า 1 งาน
 14. งานคุ้มครองป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 งาน
 15. งานอำนวยการ 1 งาน