โครงการศึกษาทดลองแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนครนายก

  

ความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริให้ศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว ในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา ที่หมู่บ้านหนองคันจาม ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ ในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา แปลงที่ 1 ให้ศึกษาทดลองแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว โดยใช้วิธีทางธรรมชาติ ส่วนในแปลงที่ 2 ให้พิจารณาใช้ระบบน้ำ และใช้ปูนแก้ปัญหาดินเปรี้ยวได้ นอกจากนั้นให้พิจารณาพัฒนาปรับปรุงดินและส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ด้วย และสำหรับแปลงที่ 3 ให้จัดทำศูนย์ฝึกอาชีพด้านการเกษตร

  

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษาทดลองวิธีการพัฒนาปรับปรุงสภาพดินและน้ำเปรี้ยวเพื่อการเพาะปลูก
 2. เพื่อศึกษาทดลองและสาธิตการทำการเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่ดินเปรี้ยวซึ่งได้รับการพัฒนาปรับปรุงแล้ว
 3. เพื่อศึกษาทดลองและสาธิตการปลูกพันธุ์ไม้ป่าบึงน้ำจืดในที่ดินเปรี้ยว
  

ที่ตั้งโครงการ

หมู่ที่ 1 บ้านหนองคันจาม ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานป่าไม้จังหวัดนครนายก

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545

แผนงาน/กิจกรรม

หน่วยวัด

ปริมาณงาน

1. งานทดลองปลูกและดูแลรักษาพรรณไม้ งาน 1
2. งานบริหารและอำนวยการ

งาน

1

 

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2541 2544 (กรมป่าไม้)

 1. ซ่อมแซมปรังปรุงทางตรวจการณ์ 15 กม.
 2. ซ่อมบำรุงถนน 15 กม.
 3. ลาดตระเวนป้องกันไฟป่า 1 งาน
 4. ฝึกอบรม 3 รุ่น
 5. สำรวจและขยายพันธุ์พืช 1 งาน
 6. เพาะกล้าหวาย 60,000 กล้า
 7. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามแนวทฤษฎีใหม่
 8. งานปลูกและบำรุงพรรณไม้ที่รวบรวมได้ 8 ไร่
 9. งานจัดหาพันธุ์ไม้ป่าพรุขุดล้อมต้นไม้จากป่าพรุโต๊ะแดงมาอนุบาลและส่งไปยังโครงการฯ 8 ไร่
 10. งานทดลองปลูกและดูแลรักษาพรรณไม้ 1 งาน
 11. งานบริหารและอำนวยการ 1 งาน