สหภาพยุโรป

ประกอบไปด้วย สมาชิก 25 ประเทศคือ

ออสเตรีย(Austria)
เบลเยี่ยม(Belgium)
ไซปรัส(Cyprus)
อิตาลี(Italy)
เดนมาร์ก(Denmark)
เอสโทเนีย(Estonia)
ฟินแลนด์(Finland)
ฝรั่งเศส(France)
เยอรมัน(Germany)
กรีซ(Greece)
ฮังการี(Hungary)
ไอร์แลนด์(Ireland)

สาธารณรัฐเชก(Czech Republic)
ลัทเวีย(Latvia)
ลิทัวเนีย(Lithuania)
ลักเซมเบอร์ก(Luxembourg)
มาลต้า(Malta)
โปแลนด์(Poland)
โปตุเกส(Portugal)
สโลวาเกีย(Slovakia)
สโลวาเนีย(Slovania)
สเปน(Spain)
สวีเดน(Sweden)
เนเธอร์แลนด์(The Netherlands)
สหราชอาณาจักรUnited Kingdom

สหภาพยุโรปได้เข้าสู่การเป็นสหภาพเศรษฐกิจและการเงินที่สมบูรณ์เมื่อ 1 มกราคม ค.ศ.1999
และจะมีเงินสกุลเดียวหมุนเวียนใช้ในระบบเศรษฐกิจในสหภาพยุโรปเดือน 1 มกราคม ค.ศ. 2002 นอกจากนี้
สหภาพยุโรป กำลัง แก้ไขปัญหาการว่างงาน และการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก


ประชากร ประมาณ 370 ล้านคน พื้นที่ประมาณ 3,337,000 ตร.กม. ผลผลิตรวมประชาชาติ (GNP) ประมาณ 6.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ


ความเป็นมา

 • 1952 จัดตั้งประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้าแห่งยุโรป (European Coal and Steel Community-ECSC) มีสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมันนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม และลักเซมเบิร์ก
 • 1958 จัดตั้งประชาคมพลังงานปรมาณู (European Atomic Energy Community Euration) และประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community / EEC)
 • 1967 ทั้งสามองค์กรได้รวมตัวกันอยู่ภายใต้กรอบ EEC
 • 1968 EEC พัฒนาเป็นสหภาพศุลกากร (Custom Union) และก้าวเข้าสู่การเป็นตลาดร่วม (Common Market)
 • 1973 สหราชอาณาจักร เดนมาร์ก และไอร์แลนด์เข้าเป็นสมาชิก EEC
 • 1981 กรีซเข้าเป็นสมาชิก สเปนและโปรตุเกสเข้าเป็นสมาชิกในปี 1986
 • 1987 ออก Single Act เพื่อพัฒนา EEC ให้เป็นตลาดร่วมหรือตลาดเดียวใน 1 มกราคม 1993 และเรียกชื่อใหม่ว่าประชาคมยุโรป (European Community) หรือ EC
 • 1992 ลงนามสนธิสัญญามาสทริชท์ (Treaty of Mastricht) เรียกชื่อใหม่ว่า สหภาพยุโรป (European Union) หรือ EU
 • 1995 ออสเตรีย ฟินแลนด์ และสวีเดน เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป
 • 1997 ลงนามสนธิสัญญาอัมสเตอร์ดัม (Treaty of Amsterdam)
 • 2000 ได้มีการจัดทำสนธิสัญญานีซ (Treaty of Nice) และประเทศสมาชิกได้ให้สัตยาบันในสนธิสัญญาดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2001

การรวมตัว

สนธิสัญญามาสทริชท์ เน้น "เสาหลัก" 3 ประการ (the three pillars of the European Union) คือ
1. เสาหลักที่หนึ่ง การรวมตัวด้านเศรษฐกิจ (Economic Integration)

 • ยุโรปตลาดเดียว (Single Market) ให้มีการเคลื่อนที่ปัจจัย 4 ประการ โดยเสรี (free movement) คือ (1) บุคคล (2) สินค้า (3) การบริการ (4) ทุน
 • การมีนโยบายร่วม (Community or Common Policies) ในด้านการค้า การเกษตร (CAP) พลังงาน สิ่งแวดล้อม ประมง และด้านสังคม เป็นต้น
 • สหภาพเศรษฐกิจและการเงิน (EMU) EU ได้เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายของ EMU เมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ 1999 ซึ่งมีเงินสกุลเดียวคือ เงินยูโร (Euro) และมีธนาคารกลางของสหภาพ

2. เสาหลักที่สอง นโยบายร่วมด้านการต่างประเทศ และความมั่นคง (CFSP) และนโยบายด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ (Common Security and Defense Policy)

3. เสาหลักที่สาม ความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมและกิจการภายใน (มหาดไทย) รวมทั้งการตรวจคนเข้าเมือง การปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด การจัดตั้งกองตำรวจร่วม (Europol) และการดำเนินการร่วมด้านความมั่นคงภายใน ฯลฯ


การค้าและการลงทุน

EU มีสัดส่วนของ GDP ประมาณร้อยละ 40 ของประเทศ OECD ทั้งหมดในขณะที่สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 และร้อยละ 19 EU มีมูลค่าการค้ามากที่สุดในโลกคือประมาณ 1 ใน 5 ของการค้าโลก และนำเข้า สินค้าจากนอกสหภาพเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 21 ของมูลค่าการค้าโลก
โดยทั่วไป มูลค่าการค้าระหว่างประเทศสมาชิก EU (Intra-EU Trade) ยังคงมากกว่ามูลค่าการค้ากับประเทศนอกกลุ่ม (Extra-EU Trade) ประเทศคู่ค้าที่สำคัญที่สุดได้แก่ สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ซึ่งมีสัดส่วนรวมกันประมาณ 1 ใน 4 ของมูลค่า Extra-EU Trade ทั้งหมด

 

 <<  ข้อมูลพิ่มเติมเกี่ยวกับสหภาพยุโรป >>