Personnel Division -- Central Administration Office -- Department of National Park Wildlife and Plant Conservation


การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการDownload แบบฟอร์ม

แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ (MS Word)

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบขยายครั้งที่ 1

รอบขยายครั้งที่ 2

ตัวอย่างการกรอกแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ

(ตัวอย่าง) รอบ 3 เดือน

(ตัวอย่าง) รอบ 6 เดือน

(ตัวอย่าง) รอบขยายครั้งที่ 1

(ตัวอย่าง) รอบขยายครั้งที่ 2

 

การส่งแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

1. ให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจัดทำแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามแบบฟอร์มที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนด ดังนี้

1.1 แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
1.2 แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับผู้ดูแล)
1.3 แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับผู้บังคับบัญชา)
1.4 แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับคณะกรรมการ)
1.5 แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับประธาน)

2. ให้จัดส่งแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามข้อ 1 ไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 1 ชุด พร้อมแนบคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ (ที่มีชื่อผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ) สำเนาผลการปฐมนิเทศ ผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง และผลการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน มาด้วย และให้จัดทำสำเนาแบบประเมินฯ จำนวน 1 ชุด จัดเก็บไว้ในแฟ้มประวัติบุคคล ที่ต้นสังกัดของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

3. ก่อนจัดส่งแบบประเมินผลการทดลองฯ ดังกล่าว ไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบประเมินฯ ด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

อ.ก.พ. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีมติเห็นชอบให้กรณีการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนี้

1. ให้ข้าราชการผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 55 และข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตามมาตรา 64 ในระหว่างที่ยังทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นระยะเวลาหกเดือน และกรณีที่มีความจำเป็นต้องให้ข้าราชการพลเรือนทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป ให้ขยายเวลาทดลองปฏิบัติ หน้าที่ราชการได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามเดือน เมื่อรวมกันแล้วระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องไม่เกินหนึ่งปี

2. ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ ก.พ. กำหนด จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

1) การปฐมนิเทศ
2) การเรียนรู้ด้วยตนเอง
3) การฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน

3. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกอบด้วย

1) หัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน ประธานกรรมการ
2) ผู้บังคับบัญชาเหนือระดับต้นขึ้นไป 1 ระดับ กรรมการ (ที่เป็นผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ)
3) ผู้บังคับบัญชาระดับต้น กรรมการ (ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ)หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 0901.3/ว 7090 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553

สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว19 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2553 เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553

สำเนาคำสั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่ 516/2554 ลงวันที่ เมษายน พ.ศ. 2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และแบบประเมินที่ใช้สำหรับการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

การดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
| ©2009 Personnel Division, Central Administration Office, Department of National Park Wildlife and Plant Conservation. 61 Paholyothin Rd. Lard Yao, Chatuchak. Bangkok 10900