Personnel Division -- Central Administration Office -- Department of National Park Wildlife and Plant Conservation


รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

(คลิกที่รายชื่อเพื่อดูชื่อผลงานและเค้าโครงเรื่อง)

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอประเมิน

ตำแหน่งเลขที่
1
นายสมชาย โกมลคงอยู่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการป้องกัน ปราบปราม และจัดการไฟป่า (นักวิชาการป่าไม้เชี่ยวชาญ)
สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
471
2
นายอริยะ เชื้อชม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาอุทยานแห่งชาติ
(นักวิชาการป่าไม้เชี่ยวชาญ)
สำนักอุทยานแห่งชาติ
1120

 

ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
| ©2009 Personnel Division, Central Administration Office, Department of National Park Wildlife and Plant Conservation. 61 Paholyothin Rd. Lard Yao, Chatuchak. Bangkok 10900