หน้าแรก สาระน่ารู้ในการบริหารงานบุคคล

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล
ตามแนวทางหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548

เอกสารแนบท้ายประกาศ


*** สำหรับตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
จะดำเนินการคัดเลือกบุคคล ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ
ตามความเหมาะสม โดยเป็นไปตามประกาศที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนดต่อไป


หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1009/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548

กลับหน้าแรก