Personnel Division -- Central Administration Office -- Department of National Park Wildlife and Plant Conservation


รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

(คลิกที่รายชื่อเพื่อดูชื่อผลงานและเค้าโครงเรื่อง)

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอประเมิน

ตำแหน่งเลขที่
1
นางสาวน้ำเพชร โตลำดับ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
สำนักบริหารงานกลาง
243
2
นางสาวประภารัตน์ เรืองจำรูญ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ส่วนวิเทศสัมพันธ์
สำนักแผนงานและสารสนเทศ
485
3
นางสาวทัศนีย์ อาพัด นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ
ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้
สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
659
4
นางสาวรุ่งทิวา กิจเจริญนันทเชาว์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1
1173
5
นายอธิวรรธน์ บุญฤทธิ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5
2259
6
นางสาวจิตติมา เรืองติก นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6
2446

 

 

ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
| ©2009 Personnel Division, Central Administration Office, Department of National Park Wildlife and Plant Conservation. 61 Paholyothin Rd. Lard Yao, Chatuchak. Bangkok 10900