Personnel Division -- Central Administration Office -- Department of National Park Wildlife and Plant Conservation

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

------------------------------------------------------------------------------

 

(คลิกที่รายชื่อเพื่อดูชื่อผลงานและเค้าโครงเรื่อง)

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอประเมิน

ตำแหน่งเลขที่
1
นายประสิทธิ์ พุทธบูชา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชป่า
กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
272
2
นายเอนก ชื่นบาลเย็น นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนแผนการป้องกันพื้นที่อนุรักษ์
สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
368
3
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนแผนการป้องกันพื้นที่อนุรักษ์
สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
443
4
นายศตศักดิ์ หล้านามวงค์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนวิเทศสัมพันธ์
สำนักแผนงานและสารสนเทศ
482
5
นายธรรมนูญ เต็มไชย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานการจัดการและพัฒนาป่าอนุรักษ์
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
724
6
นายวุฒิชัย โสมวิภาต นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานการจัดการและพัฒนาป่าอนุรักษ์
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
781
7
นายเทิดศักดิ์ แกล้มกระโทก นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานการจัดการและพัฒนาป่าอนุรักษ์
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
786
8
ว่าที่ร้อยโทรุ่งศักดิ์ ขุนวิเศษ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวิจัยต้นน้ำ
สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
812
9
นายฉลอง นุ้ยฉิม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2
1493
10
นายพิชิต วรรณราช นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
4790

 

 

 

 
 

 

 

ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
| ©2009 Personnel Division, Central Administration Office, Department of National Park Wildlife and Plant Conservation. 61 Paholyothin Rd. Lard Yao, Chatuchak. Bangkok 10900