Personnel Division -- Central Administration Office -- Department of National Park Wildlife and Plant Conservation


รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

(คลิกที่รายชื่อเพื่อดูชื่อผลงานและเค้าโครงเรื่อง)

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอประเมิน

ตำแหน่งเลขที่
1
นายสธน คงเงิน นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
กลุ่มงานควบคุมและตรวจสอบการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ
กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
282
2
นางสาวสุรัตน์วดี สี่สุวรรณ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ
ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้
สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
700
3
นางสาวสาวิตรี จันทร์แก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
794
4
นางสาวเสาวณีย์ เสือศรี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้ำ
สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
867
5
นายกฤษดา ด้วงแก้ว นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ส่วนจัดการทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติ
สำนักอุทยานแห่งชาติ
1104
6
นายพิษณุ ใบเข็ม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8
2852
7
นางสาวเยาวพา บัวงาม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ส่วนจัดการต้นน้ำ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9
2983

 

 

ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
| ©2009 Personnel Division, Central Administration Office, Department of National Park Wildlife and Plant Conservation. 61 Paholyothin Rd. Lard Yao, Chatuchak. Bangkok 10900