Personnel Division -- Central Administration Office -- Department of National Park Wildlife and Plant Conservation


รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

(คลิกที่รายชื่อเพื่อดูชื่อผลงานและเค้าโครงเรื่อง)

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอประเมิน

ตำแหน่งเลขที่
1
นางสาวสุรางค์ พรประสิทธิ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ส่วนจัดการไฟป่า
สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
428
2
นางสาวฤทัยรัตน์ สงจันทร์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ส่วนจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
1005
3
นายลำยอง ศรีเสวก นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ส่วนจัดการทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติ
สำนักอุทยานแห่งชาติ
1079
4
นางสาวกาญจนาวดี พวงชื่น นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ส่วนนันทนาการและสื่อความหมาย
สำนักอุทยานแห่งชาติ
1124
5
นายณัฐพงศ์ บรรเทิง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ส่วนจัดการต้นน้ำ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1
1374
6
นางสาวพัชลินทร์ ยี่หว่า นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4
2047

 

ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
| ©2009 Personnel Division, Central Administration Office, Department of National Park Wildlife and Plant Conservation. 61 Paholyothin Rd. Lard Yao, Chatuchak. Bangkok 10900